Bioenergi är framtiden

VIDA är Sveriges största privata sågverkskoncern med nio sågverk och en omfattande produktion av konstruktionsvirke samt andra värdefulla skogsprodukter. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägare i södra Sverige. Dotterbolaget VIDA Energi är en av Sveriges ledande aktörer inom bioenergi.

VIDA-gruppen står för en stor del av landets exportnetto när det gäller sågade trävaror, och levererar till kunder över hela världen. Som skogskoncern är VIDA mycket miljöinriktat med stort ansvar för hållbar utveckling inom området, och därför tas alla biprodukter tillvara både vid avverkning i skogen samt vid förädling i sågverken.

Allt tas tillvara
Det är VIDA Energis uppgift att förädla så mycket som möjligt av det spill som genereras vid avverkning och förädling. Restprodukterna blir till förnybar energi i form av skogsflis, stamvedsflis och pellets.
Alla biprodukter som uppstår i den moderna sågverksindustrin ska tas tillvara och omsättas dels som energi för att driva den egna verksamheten i sågverksindustrierna, samt som energieffektiva bioenergiprodukter som säljs till värmeverk samt sågverksflis som säljs till extern massa- och pappersindustri.

Efterfrågan större än tillgången
Det är enorma mängder bioenergiprodukter som genereras årligen i VIDA Energis verksamhet. Mycket förädlas direkt vid avverkningsplatsen, för att effektivisera arbetet samt minimera transporter, men en del tas också om hand i den egna anläggningen i Hok.
Utöver bioenergiprodukter tillverkas även högkvalitativ pellets för villamarknaden, samt stallströ gjord av kutterspån som ger optimala förutsättningar för renhållning i stallmiljöer.
– Efterfrågan är större än vår nuvarande tillverkning för alla produktkategorier, och därför ser vi ständigt över våra processer för att kunna förse marknaden med mer råvara. Vi befinner oss mitt i en högkonjunktur, och samtidigt ökar intresset för bioenergi – vi har verkligen framtiden för oss, säger Erik Dahl, vd för VIDA Energi.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top