Industrivalidering för effektiv kompetensutveckling

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för plastindustrins konkurrenskraft. För att nå dit behövs både kartläggning av kompetensen företaget redan har och en analys av vad som måste kompletteras. Polymercentrum hjälper företag inom plastindustrin att möta framtiden med rätt utbildningsnivå.

Företag som har en väl genomtänkt process för sin kompetensförsörjning har bättre förutsättningar att rekrytera, behålla och ta vara på den kompetens som krävs för att uppnå en hållbar konkurrenskraft och utveckling. Utmaningen är att på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt arbeta med sin kompetensförsörjning.
Parter och branschorganisationer inom svensk industri, bland annat IKEM och IF Metall, utvecklar nu ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser. Polymercentrum har tillsammans med referensgruppen innehållande ett antal plastbearbetande företag under flera år deltagit i utvecklingsarbetet av systemet.

Universellt valideringsverktyg
Svensk Industrivalidering, som systemet kallas, är tänkt att användas som ett universellt valideringsverktyg för att testa och säkerställa befintlig kompetens inom industrins samtliga segment. Det ska fungera som en pålitlig modell för att avgöra kvalitet och nivå på befintlig kompetens – samt att på ett enkelt och sammanhållet sätt identifiera vilka kompetensområden som saknas.
På individnivå är validering ett sätt att synliggöra och dokumentera en persons kompetens oavsett var, hur och när den utvecklats. Baskonceptet validerar kompetens som är generell och gemensam, oavsett vilken del av industrin man arbetar inom. Idag finns Industriteknik Bas, Automation Bas och Underhåll Bas som grundverktyg, men högst troligt är att dessa snart kommer att utökas.
Som komplement finns redan branschkoncept med validering av enskild branschs specifika krav på yrkeskompetens. Den utgår från väl definierade kompetensbeskrivningar som uttrycker vilken kunskap, färdighet och förmåga som krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.
Inom Branschvalidering Processindustri finns basen Processoperatör med inriktning plastindustri. Arbete pågår även med validering av maskinställare.

Tydligare yrkesroller
Valideringen tar en halvdag och genomförs av Polymercentrum, som är ackrediterat testcentrum för Svensk Industrivalidering.
– Resultatet visar direkt vilka luckor som finns och tillsammans tar vi fram en utbildningsstrategi, förklarar Joakim Wiedesheim, vd Polymercentrum. Som arbetsgivare får man en tydlig bild av varje medarbetares behov av fortsatt lärande och kan enkelt planera insatserna för enskilda eller grupper. På så sätt har företaget en plan för varje medarbetare och en överskådlig bild av företagets kompetens inom produktion.
Greta Hjortzberg, utbildningsansvarig på branschorganisationen IKEM, konstaterar att plastindustrins engagemang har bidragit till att på djupet förtydliga yrkesrollerna i Polymercentrums utbildningstrappa.
– Dessutom skapar valideringsmodellen möjlighet att tillgodogöra sig kompetens från andra branscher, genom riktade utbildningsinsatser där annan branschkompetens kompletteras med det som krävs vid plastbearbetning, säger hon och tillägger avslutningsvis:
– Just möjligheten till utbyte av kompetens mellan branscher ser vi som särskilt betydelsefull för att öka matchningen på arbetsmarknaden och förbättra tillgången till kompetens även inom bristyrken.


Jönköping SNL 2018-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-2

Huvudtema: Jönköping
Jönköping bland Sveriges mest framgångsrika regioner

Jönköpings län kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Back to top