På god väg mot fossilfria transporter med svensktillverkad HVO

Regeringens nya mål kräver att transportsektorn måste öka användandet av biodrivmedel, och att Sverige ska få bättre förutsättningar att göra så. Med en ökad användning av biodrivmedel är vi ett steg närmare en fossiloberoende fordonsflotta.

Transportsektorn står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige. Samtidigt ökar efterfrågan på biodrivmedel så fort att den svenska produktionen inte räcker till. Både ökad användning och en större inhemsk produktion krävs för att regeringens nya mål ska nås.

Bränslebytet
Sverige har redan uppnått förnybardirektivets mål om 10 procent förnybar energi inom transportsektorn, men för att nå 100 procent fossiloberoende till 2030 krävs det mer. Regeringen har nyligen satt upp höga klimatmål, bland annat omfattande en fossiloberoende fordonsflotta och att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till år 2030. Det är ett viktigt steg på vägen mot långsiktighet i styrmedel för biodrivmedel och en minskad klimatpåverkan.
Samtidigt föreslås förändringar av drivmedelsbeskattningen. Beräkningsgrunderna föreslås förändras så att de bättre beaktar drivmedels innehåll av biodrivmedel. En angelägen fråga just nu är därför hur långsiktiga ekonomiska incitament kommer att skapas för att premiera övergången till biodrivmedel.


Biodiesel
Biodiesel är alla drivmedel som har ursprung i biomassa, såsom olja från växtrester eller organiskt avfall. Utsläppen av koldioxid från biodrivmedel är 80 - 90 procent jämfört med traditionell diesel och bidrar därmed inte till ökningen av växthusgasutsläpp.

HVO, eller vätebehandlad vegetabilisk olja, är diesel baserad på hydrerade vegetabiliska oljor räknas till andra generationen biodrivmedel. Den är kemiskt lik fossil diesel och kan därför blandas i nästan valfria proportioner utan krav på särskilda pumpar eller modifierade fordon. Introduktionen av biodrivmedlet HVO är utan tvekan ett betydande framsteg som kan komplettera andra satsningar såsom eldrivna fordon och mer fokus på kollektivt resande.

Svensk HVO
Från Norrsundets energibruk utanför Gävle driver green tech-företaget Colabitoil utvecklingen för att öka användningen av HVO inom den svensk transportnäringen. Under de senaste fyra åren har företaget försett bussar och tung trafik, samt till viss del även den publika marknaden, med rent biodrivmedel via ett nätverk av egna samt kunders stationer över hela Sverige.

Stora fördelar med HVO
I jämförelse med annan biodiesel och fossil diesel, är fördelarna med HVO flera. De största fördelarna utöver att det är helt och hållet förnybart, är att bränslet inte kräver förändringar i befintliga dieselmotorer. HVO kan tankas rent eller blandas med fossil diesel och har mycket bra lagringsegenskaper och klart förbättrade köldegenskaper. RME är biodiesel tillverkad av rapsolja, kan till skillnad mot HVO enbart användas i vissa motorer.

HVO är helt klart det bästa alternativet idag. Den använder vegetabilisk olja eller animaliskt fett som i behandlingen appliceras på väte. Resultatet är en helt förnybar kemisk kopia av traditionell diesel, HVO Diesel är vätebehandlad vegetabilisk olja, vilket innebär att den är koldioxidfri samt är fri från aromatiska och polycykliska kolväten. Högt cetantal ger bättre tändvillighet, jämnare förbränning och högre verkningsgrad – det vill säga man kan köra en längre sträcka mätt i mil per liter. HVO bidrar också till en reduktion av kväveoxidutsläpp om cirka 30 procent.

Den uppenbara frågan som ställs är då varför inte alla dieselfordon helt enkelt bara går över till HVO?
– Eftersom HVO är mest identiskt med fossilt diesel i sina egenskaper är det möjligt att ersätta detta, men än så länge är tillgången på HVO begränsad. När det finns ekonomiska incitament som stärker efterfrågan på HVO så kommer produktionen att kunna trappas upp, förklarar Jan Nordlöf, vd för Colabitoil.


Bygger ny produktionsanläggning
Det förnybara drivmedlet som Colabitoil säljer i dag kommer från externa leverantörer. Tillgången ska nu förstärkas nu med en egen produktionsanläggning som är under byggnation. Anläggningen kommer att producera HVO, ett drivmedel som är 100 procent förnybart och som kan ersätta fossil diesel fullt ut.
– Vi ser mycket positivt på möjligheterna och därför satsar vi nu på en egen större produktionsanläggning, fortsätter Jan Nordlöf. Vi vet att HVO kommer att bli en bristvara och därför är det angeläget att vi kan framställa mer, men också att vi dirigerar den tillgång som finns dit den kan göra mest nytta – det vill säga inom tung trafik.

Råvaran som används är livsmedelsavfall i form av exempelvis använd matolja och slaktavfall. Colabitoil medverkar även i projekt för att undersöka fler möjligheter inom ett större spann av råvaror för att på sikt kunna framställa mer HVO.

Marknadsledande inom biodrivmedel
Colabitoil håller på att sätta sin nya produktionsanläggning i drift. Genom organisk tillväxt strävar Colabitoil vidare efter att bli marknadsledande när det gäller biodrivmedel med fokus på HVO. Under året byggs ett antal nya stationer och nätverket av tankställen ska utökas via samarbetspartners. Företagets kunskapsbank fylls på kontinuerligt för att på sikt kunna nå målet om att vara marknadsledande – och därmed också bidra till att Sverige når de uppsatta klimatmålen.

FAKTA:
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92 procent och öka räckvidden med 2-5 procent jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top