Nöjda hyresgäster är en god affär

Fastighetsägare söker effektiva lösningar för att skapa högre komfort och samtidigt kapa kostnader. Fjärrvärme är en av de mest miljöanpassade uppvärmningsformerna, men obalans i värmesystemet orsakar ofta bekymmer när utetemperaturen svänger. Nordiq har utvecklat teknik och metoder som följer fysikens lagar och därmed ger ett jämnt inomhusklimat året om.

Att nöjda hyresgäster är en god affär är de flesta fastighetsägare ense om, och man strävar efter att uppnå det med nya investeringar som ska ge en högre standard och bättre komfort. Om det är möjligt att samtidigt dessutom kunna få ner energiförbrukningen är vinsten att betrakta som dubbelt upp.

Bättre inomhusklimat
Bättre inomhusklimat med jämn värmefördelning – samt lägre uppvärmningskostnader. Hur går det till?
– Vi börjar med att titta på fastighetens historiska värmeförbrukning, klimatskalets och värmesystemets skick, för att sedan ge förslag till fastighetsägaren på vad som bör göras. Oftast innebär det att vi installerar vår patenterade styrning som i var tid styr ut den effekt huset behöver, inte enbart en tilloppstemperatur som konventionella styrningar gör. Utöver utetemperaturen tar vi hänsyn till faktorer som påverkar inomhusklimatet som exempelvis ventilation, värmelagring, husets tröghet och så vidare. Nästa steg är att få balans i radiatorsystemet. Oftast ser vi att man har olika temperatur i lägenheterna, en del är för kalla och en del för varma och för att komma tillrätta med det så måste man justera in radiatorventilerna så värmen fördelas jämnt över hela systemet. Detta gör vi med Termisk balansering, en metod vi utvecklat där vi utgår från den verkliga temperaturen i lägenheterna, inte antagna teoretiska värden som vid konventionell balansering, förklarar tekn.dr. Peter Gummerus, Nordiqs grundare och utvecklare av metodik och lösningar. Han poängterar:
– Vi optimerar systemet så att värmefördelningen fungerar optimalt oberoende av hur utetemperaturen förändras. Resultatet, förutom ett klart bättre inomhusklimat, är en påtaglig energibesparing som i vissa fall uppgått till över 30 procent.

Tekniksprång
Nordiqs effektstyrning innebär oftast en energibesparing om minst tio procent jämfört med andra styrprinciper.
– Med vår unika värmestyrning i kombination med termisk balansering har många fastighetsägare lyckats spara hundratusentals kronor över tid. Nu breddar vi vårt utbud för att ta ett helhetsgrepp om hela fastigheten istället för att bara leverera komponenter. I vår portfölj ingår därför nu även inventeringar, driftövervakning/optimering, trygghetsavtal där vi ser över systemet och kontinuerligt föreslår förbättringar, med mera, upplyser Hans Sandberg, försäljningsansvarig.
Nordiqs metodik för styrning och balansering kan betraktas som ett tekniksprång för att förbättra komforten, minska energianvändningen i fastigheter och därmed även minimera miljöpåverkan.


Energi & Miljö/Hållbar utveckling SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Energi & Miljö/Hållbar utveckling
Hållbarhet ligger rätt i tiden

Att använda våra resurser på ett effektivt sätt är att ta ansvar – oavsett om det handlar om ekonomiska tillgångar eller naturens resurser. Hållbarhet är mer än ett modeord – hållbarhet är numera ett vedertaget sätt att arbeta och leva. Och det med all rätt!

Back to top