Värmland behåller täten med Sveriges mest nöjda resenärer

Värmland har under många år varit i topp när det gäller kollektivtrafiken. I olika undersökningar har det tydligt framkommit att Värmlandstrafik lyckas med uppdraget på alla plan, resenärerna är nöjda och på den vägen vidareutvecklas framtidens kollektivtrafik. Genom handlingsplanen ”Bana väg för framtiden” som sträcker sig fram till 2025 tar Värmlandstrafik helhetsgrepp kring all spår- och vägbunden kollektivtrafik.

”Bana väg för framtiden” är uppenbarligen en lek med ord. Att utveckla såväl bana, det vill säga järnvägsspår, som väg för framtiden är Värmlandstrafiks största huvudbry. Infrastrukturen måste utvecklas och flaskhalsar byggas bort, det gäller framförallt för spårbunden trafik, men det finns även mycket som kan förbättras till förmån för vanlig busstrafik.
– Vi vill till exempel ha mer serviceinriktad trafik på vissa områden i länet och koncentrera linjetrafiken till de platser där det finns bärkraft och resandeunderlag. Bärkraften finns mellan Karlstad och övriga huvudorter i länet och inte bara in mot Karlstad, som det var för några år sedan. Idag handlar det i ökande utsträckning om trafiken från Karlstad ut mot övriga kommunorter, förklarar Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Nya infrastrukturella åtgärder
De viktigaste infrastrukturella åtgärderna för järnvägen i regionen omfattar en ny hastighetsstandard, dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn samt elektrifiering av Fryksdalsbanan. Man hoppas även på ett successivt införande av takttidtabeller och investeringar i nya tåg. Ett av huvudmålen är att vidga arbetsmarknaden genom att restider kortas och arbets- och studiependling därmed förenklas.
När det gäller vägtrafik handlar det om att skapa ett mer sammanhållet system med skilda trafikuppdrag. Även här ska restiderna kortas, framförallt mellan Karlstad och olika kommunhuvudorter som omfattas av linjetrafiken. Genom att det nuvarande stomlinjenätet är basen för det framtida linjenätet kan nya restidsmål uppnås på sikt. Tätortstrafiken ingår då i det regionala systemet.

Resan fortsätter
Den separata skoltrafiken fortsätter också att utvecklas inom ramarna för handlingsplanen. Infrastrukturen och trafiken ska ha fokus på hög trafiksäkerhet samt kvalitet och effektivitet för berörda kommuner. Detsamma gäller för servicetrafiken, det vill säga sjukresor, länsfärdtjänst, anropsstyrd linjetrafik och närtrafik. Upphandling av trafiken är planerad till 2016.
– I samband med att jag kom in i organisationen påbörjades en stor satsning på regional tågtrafik, och idag är Värmland i framkant när det gäller kollektivtrafik. Det tycker jag visar på ett unikt engagemang och en styrka i bolaget som vi kan vara stolta över, säger Lars Bull.

Bäst i Sverige idag – och imorgon
Ständiga förbättringar hör till vardagen. Värmlandstrafik låter ledningssystemet omfatta upphandlade tjänster och kan således stå för en mycket hög kvalitet i alla avseenden. Men Lars Bull nöjer sig inte – siktet är inställt på en ännu bättre kollektivtrafik för att behålla värmlänningarnas förtroende.


Transport & Logistik SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Nya möjligheter med bättre infrastruktur

En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större utsträckning inom den politiska debatten, där några ämnen tycks framträda lite mer än andra.

Back to top