Innventia ser många möjligheter till produkter från skogen

Innventia översätter forskningsresultat till innovativa produkter och processer med skogen som utgångspunkt. I ett skogsrikt land som Sverige är det extra viktigt att ta vara på nya idéer som kan öka intäkterna inom det moderna skogsbruket inklusive hela förädlingsledet. Innventia hjälper således till att skapa tillväxt och konkurrenskraft för Sverige ur global synpunkt.

Forskningsinstitutet Innventia bedriver allt från långa forskningsprojekt till kortare uppdrag inom industrin. Inom Innventia Research Programme samverkar industrin globalt i syfte att skapa tillväxt baserad på den förnybara skogsråvaran. Det viktigaste målet, enligt Innventias marknads- och affärsutvecklingschef Anders Pettersson, är att behandla skogsråvaran så att den får högsta möjliga förädlingsvärde.
– Under årens lopp har vi framgångsrikt arbetat med processer för förädling och vidareutveckling av skogens resurser till produkter som används i varje människas vardag, förpackningar, mjukpapper och kartong som exempel. Idag ser vi hur många fler produkter än de traditionella papperstillämpningarna kan framställas från skogsråvara. Vårt främsta uppdrag inom Innventia är att se till så att fler möjligheter öppnas.

Kolfiber från lignin
Det finns stora möjligheter att vidareförädla även de delar av råvaran som idag förbränns, det vill säga lignin och hemicellulosa. I dagens energieffektiva massabruk kan man ta ut en delström av det som går till förbränning.
– Vi bedriver flera studier om hur man tex kan ta tillvara på ligninet. Våra forskare har i nära samverkan med Chalmers bland annat utvecklat en numera kommersiell separationsprocess för att utvinna lignin. Ur ligninet kan man sedan utvinna kol och tillverka en skogsråvarubaserad kolfiber. Kolfiber är en lätt och stark produkt som används mer och mer inom flera områden men som idag är dyr och baseras på en oljebaserad råvara. Det vi främst fokuserar på är att utveckla en metod för att framställa kolfiber på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad man kunnat göra tidigare och för en bredare tillämpning i många produkter, förklarar Anders Pettersson.
Tillgång till billigare processer för kolfiber skulle innebära en revolution för många branscher. Kolfiber används bland annat inom fordonsindustrin för att minska vikten på bilar och därmed spara bränsle, men tillämpats även inom andra områden. Innventia har för avsikt att i samverkan med forskningsinstitutet Swerea bygga en pilotanläggning för att producera kolfiber baserat på lignin.

Främjar miljövänliga produkter
Innventias forskning täcker väldigt många områden, men i grunden fokuserar man på material och produkter från skogsråvara i samband med massatillverkning. Det finns en uppsjö av produkter som kan produceras baserat på skogsråvara. Kompositmaterial som framställs av nanofibrillär cellulosa, även kallad nanocellulosa, är ett exempel, bioplast från hemicellulosa är ett annat. Produkterna skulle kunna ersätta dagens fossilbaserade, men det gäller som Anders Pettersson är noga med att poängtera att få ekonomi i det.
– Förutom den forskning som återstår måste tillverkningsprocessen optimeras för att man inom industrin ska kunna uppnå en acceptabel kostnadsnivå i produktionsledet jämfört med till exempel fossilbaserade plaster. Dessutom måste det finnas viss betalningsvilja för den här typen av produkter baserade på förnybar råvara. Det är inget unikt för skogsbranschen, alla industrier måste sträva efter kostnadseffektivitet för att överleva.
Att använda förnybar skogsråvara istället för fossilbaserade råvaror är en lösning på dagens klimat- och miljöproblem. Att utveckla nya miljövänligare processer är ytterligare en väg att gå. Inom textilområdet utvecklar Innventia en ny process för att producera textilier baserade på cellulosafibrer. Genom att utveckla en renare process för det kan även delar av textilindustrin revolutioneras tack vare forskningsresultat från Innventia.
Innventias huvudfokus är att aktivt verka för utveckling av processer för framställning av mer miljövänliga produkter baserat på den förnyelsebara skogsråvaran.


Transport & Logistik SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Nya möjligheter med bättre infrastruktur

En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större utsträckning inom den politiska debatten, där några ämnen tycks framträda lite mer än andra.

Back to top