Gislaveds Gymnasium i sann Gnosjöanda

Gislaveds Gymnasium har ett brett utbud av såväl yrkesutbildningar som högskoleförberedande program. På skolan varvas gymnasieelever med vuxenstuderande, vilket bidrar till en öppen atmosfär som präglas av samverkan och trivsel. Att satsa på mångfald har visat sig vara ett vinnande koncept som bidrar till en harmonisk studiemiljö med bra elevprestationer.

Samverkan är ett nyckelord för Gislaveds Gymnasium. Skolan har certifierats som Teknikcollege och till skillnad från många andra regioner är teknikprogrammet bland de mest välsökta i Gislaved. Inom Teknikcollege finns T4, det fjärde tekniska året, med inriktning på produktionsteknik. Av årets 300 nya gymnasieelever studerar omkring 60 på teknikprogrammet.

Långsiktiga samarbeten
Teknikcollege förutsätter en djup samverkan med det kringliggande näringslivet. På Gislaveds Gymnasium prioriteras samverkan med lokala näringsidkare inom alla program och i form av fadder-, modell- och praktikföretag. På de yrkesinriktade programmen finns så kallade programråd som består av representanter från olika branscher inom det lokala näringslivet. Programråden ansvarar bland annat för utveckling av innehållet i de program som både gymnasieelever och vuxenstuderande kan välja.
– Som ett led i de långsiktiga samarbeten vi byggt upp under åren ser vi flera mervärden som gagnar våra elever, såväl inom gymnasieskolan som på vuxenutbildningen. Tack vare vårt breda nätverk får gymnasieeleverna ofta sommarjobb och vi har aldrig några problem med att slussa ut dem i praktik, berättar Mats Spånberg, skolchef i Gislaved.
Oftast resulterar även vuxenutbildningarna direkt i anställning, särskilt inom bristyrken
såsom vård och omsorg men även inom finsnickeri och hantverk bland annat.

Satsar på ny teknik
Generellt att notera för Gislaveds Gymnasium är den höga ambitionen att stimulera ett aktivt lärande, inte bara genom det digra utbudet av utbildningar, utan även en gemenskapsfaktor där alla kan känna sig delaktiga med ett tydligt medbestämmande bland både elever och personal.
– Skolan har även ambitioner att ligga i framkant med den tekniska utveckling som präglar samhället på alla områden och det bland annat genom att låta barn redan från förskola och uppåt att använda surfplatta. Det är förvisso inte unikt för Gislaved, men satsningen har märkbart bidragit till förbättrade resultat baserat på utökade möjligheter till alternativa inlärningsmetoder, fortsätter Mats Spånberg.

I enlighet med Gnosjöandan
Något som man även lägger stor vikt vid redan från grundskolan är språk och kommunikation. I Gislaved har man även låtit implementera NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, en satsning för att i ett tidigt skede skapa bestående intresse inom dessa områden. På sikt kan det förhoppningsvis påverka ungdomars framtida gymnasieval till förmån för de teknik- och naturorienterade utbildningarna. Detta passar i synnerhet Gislaved eftersom regionen har ett näringsliv som starkt präglas av tekniksektorn.
– Ett gemensamt ansvarstagande och samarbete mellan kommun och skola generar nya arbetstillfällen och ny arbetskraft, konstaterar Mats Spånberg. Vi låter drivkraften i kommunen gå i arv i generation efter generation, och strävar efter att hela tiden målmedvetet arbeta för arbete och utveckling allt i enlighet med den unika Gnosjöandan.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top