Vill göra Jönköping till plusenergilän

Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län, är ordförande i länets Klimatråd och drivande i att utveckla Jönköpings län till att producera mer energi än det förbrukar. Och produktionen ska vara förnybar.

Det finns ett stort intresse för klimatfrågor i länet och en önskan om ett gemensamt forum för samverkan mellan såväl näringslivets aktörer som offentliga verksamheter ledde fram till att Klimatrådet bildades i början av 2011.

– Jag vågar påstå att Jönköpings län var först i Sverige med att bilda ett regionalt klimatråd. Klimatrådet samlar regionledningen, styrelseordföranden i länets 13 kommuner, myndighetschefer och företags-vd:ar. Det är mycket viktigt att få med näringslivets perspektiv i det här arbetet, säger Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län.

– Totalt är vi 90 personer, som representerar cirka 50 organisationer. Fyra fokusgrupper med varsin ordförande tar fram förslag och idéer inom områdena: klimatåtgärder, energieffektivisering, förnybar energi, samt transporter. Men inga beslut fattas som inte remitterats till alla parter, tillägger hon.

I Klimatrådets vision ingår bland annat att fordonsflottan ska vara fossilfri år 2020 och att Jönköpings län ska var ett plusenergilän år 2050.

– Det innebär att vi ska producera mer energi än vad vi förbrukar och att överskottet distribueras till intilliggande län. Genom energieffektivisering ska vi minska vår förbrukning med 40 %, från 12 TWh till 8 TWh. Samtidigt ska vi producera 9 TWh inom länet från förnybara källor. Hittills produceras 33 % av vår förbrukning av förnybar energi, i form av biogas, vindkraft och solenergi.

För att sprida sina idéer och lösningar, men även för att få möjlighet att lära av andra arrangerar Klimatrådet den årligen återkommande Klimatveckan på Elmia.

– 2014 arrangerade vi Klimatveckan för första gången. Då var ambitionen att den skulle vara på länsnivå. I år samlade den deltagare och föreläsare från hela landet och nästa år kommer den att ta klivet till internationell nivå, berättar Minoo Akhtarzand.

Stark tillväxt av solenergi
Ett energislag med stark ställning i länet är solenergi. Jönköpings län har mest beviljat stöd för installation av solceller per invånare i Sverige.

– Det finns ett stort fokus på klimatfrågor och intresse för solenergi i länet, både bland offentliga och privata aktörer, kommenterar Minoo Akhtarzand.

Ett annat område som ligger henne varmt om hjärtat är höghastighetståg. Under sin tid som generaldirektör vid Banverket 2008-2010 var hon drivande i utvecklingen av en höghastighetsbana i Sverige.

– Sverige ligger i framkant inom många områden, men andra länder har kommit längre när det gäller att bygga höghastighetsbanor. När den etableras kommer de nya spåren att dras parallellt med de befintliga, vilket frigör kapacitet för godstransporter. Regionerna utmed sträckningarna av Europabanan och Götabanan kommer att få en fantastisk utveckling. För Jönköping skulle en höghastighetsbana betyda en restid till Stockholm på 1,5 timmar. Även nordligare delar av landet får fördelar av en höghastighetsbana då mer godskapacitet blir ledigt, avslutar Minoo Akhtarzand.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top