Götalandsbanan gynnar Jönköpingsregionen på flera sätt

Götalandsbanan kommer att sträcka sig genom några av våra största arbetsmarknadsregioner. Ur ett nationellt perspektiv ska den nya höghastighetsbanan kapa restider mellan Göteborg och Stockholm. Götalandsbanan ska även avlasta den befintliga stambanan vilket kommer att frigöra kapacitet. När den nya järnvägen är fullt utbyggd kommer gynnsamma kringeffekter att bli påtagliga på regional nivå.

Stefan Lind, projektledare för Götalandsbanan, förklarar inledningsvis att den nya banan kommer att knyta ihop regioner på ett nytt sätt som i sin tur möjliggör ökad arbetspendling och en större frihet för människor att välja var de vill arbeta och bo. Samtidigt öppnas nya möjligheter för tillväxt i de samhällen som ligger i anslutning till den nya järnvägen.

Större arbetsmarknadsregion
För Jönköpingsregionen kommer Götalandsbanans utveckling att betyda många saker.
– För det första så kommer arbetsmarknadsregionen att stärkas och ges förutsättningar för en utvidgning, eftersom restiderna blir betydligt kortare. I olika undersökningar har man sett att människor, generellt, är beredda att resa mellan cirka 45 minuter och en timme, enkel resa från bostad och arbetsplats. Om man ser till Jönköping så kommer man tack vare Götalandsbanan att kunna ta sig mycket längre inom den tiden, Borås kommer att nås på en halvtimme och Göteborg inom cirka en timme exempelvis, redogör Stefan Lind.
– Bättre pendlingsmöjligheter innebär för det andra också ett större rekryteringsunderlag för arbetsgivare i hela Jönköpingsregionen. Utvecklingen kommer således även att gagna företag som kan trygga kompetent arbetskraft under en lång tid framöver. Även arbetstagare får ett större utbud av arbetsgivare. Även utbildningsnivån kommer att höjas eftersom några av landets största lärosäten tillgängliggörs på ett nytt sätt.

Utveckling kring nya knutpunkter
– De samhällen som får en ny station kommer att fungera som viktiga knutpunkter ur ett regionalt perspektiv. En viktig del i arbetet är att knutpunkterna kopplas upp mot befintlig infrastruktur så att en effektiv regional trafikering möjliggörs. På flera håll har man redan börjat planera för utveckling av nya stadsdelar i anslutning till Götalandsbanans föreslagna sträckning, utvecklingsmöjligheterna tycks leta sig ut även till kranskommuner och mindre samhällen som kommer att gagnas av närheten till de framtida knutpunkterna.
I Jönköping byggs en helt ny stadsdel där höghastighetsbanan kommer in. Södra Munksjöområdet ska förvandlas till en blandstad med plats för boende, kontor och handel. Kommunen står i beredskap med nya stadsutvecklingsprojekt som kommer att lyfta staden till en ny nivå.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top