Sävsjö bygger fibernät i hela kommunen

De flesta av Sveriges kommuner har satsat på sina tätorter när det gäller tillgång till bredband. Sävsjö är en föregångare genom att bygga en fiberinfrastruktur som även täcker landsbygden.

Genom det kommunägda bolaget SavMAN AB verkar Sävsjö kommun för att företag, offentliga förvaltningar och privatpersoner i kommunen ska ha tillgång till bredbandsinfrastruktur, oavsett var i kommunen de bor. Nätanslutningarna sker via optisk fiber eller trådlöst radioLAN med radiotekniken WiMAX.

I tätorterna Sävsjö, Stockaryd, Rörvik och Vrigstad görs tillsammans cirka 150 anslutningar per år, medan bredbandsutbyggnaden på landsbygden sker etappvis. Den första etappen skedde 2007-2013 och etapp två pågår från 2014 till 2020. Hittills är det ca 36 % som har tillgång till fiber på landsbygden enligt Post- och telestyrelsens (PTS) senaste mätning, hösten 2014.

– Det ger en utbyggnadsgrad på 70-75 % och vi räknar med att uppnå det nationella målet 2017/2018, det vill säga att 90 % av invånarna ska ha möjlighet att koppla upp sig om de vill. Detta förutsätter att bidrag erhålls ur Landsbygdsprogrammet. Cirka 1.000 hushåll har kopplat upp sig och vi räknar med att ytterligare 500 ansluter sig fram till 2016/2017. Då når vi en uppkopplingsgrad på ca 60 %, varför 90 % till år 2020 borde vara rimligt, säger Bo Dahl, VD för SavMAN AB.

Samhällsbärande infrastruktur
Sävsjö var en av de första kommunerna i Sverige att bygga ut bredband i hela kommunen, även på landsbygden. Strategin innebär att man bygger ett ”öppet fibernät” där ingen diskrimineras när det gäller att få tillgång till fibernätet.

– Vi var tidigt ute och efter att ha konkurrensutsatt marknaden kom vi fram till att själva bygga ut fiberinfrastrukturen inom kommunen. Detta gjordes genom att ta fram ett IT-infrastrukturprogram år 1998-2000. Uppdraget gick då till det nybildade helägda kommunala bolaget SavMAN AB år 2001. Utbyggnaden har skett som en entreprenad åt Sävsjö kommun, som är projektägare. Medfinansiärer till Sävsjö kommun i de olika projekten är EU mål 2 södra, Landsbygdsprogrammet, PTS, Privat och SavMAN AB, berättar Bo Dahl och tillägger:

– Idag ser många internet som en tjänst (HTTP). Men det är en infrastruktur (IP) och kommer att vara den bärande infrastrukturen i framtiden, för såväl datatrafik som TV (strömmande media), telefoni och radio. Bredbandsutbyggnad är förknippad med stora investeringar och det tog 5-6 år innan ekonomin vände i vårt projekt. Man måste komma ihåg att det här är en samhällsbärande infrastruktur som inte byggs upp på ett par år. Vi har ”20 års tänk” på det här och det tar cirka 15 år innan man är på banan. Eftersom vi ligger före med utbyggnaden av fibernät på landsbygden är vi förberedda när annan infrastruktur, som exempelvis telestationer, läggs ner.

Han saknar en nationell styrning av bredbandsutbyggnaden.
– Vi är framme vid vår kommungräns nu och vårt system ska länkas ihop med det som byggs runt omkring vår kommun. När man bygger den här infrastrukturen tar man på sig ett samhällsansvar. Då krävs det till exempel att tekniken har hög robusthet. Här krävs samsyn och övergripande planering då det gäller att få till stamnät som kan nyttjas över hela nationen. Om inte detta görs uppstår det problem vid t.ex. utbyggnad av mobiltelefonin som behöver fiber till sina master. Här menar jag att det är viktigt att de ekonomiska föreningar som idag byggt sina egna byanät måste få hjälp med att ta ett sådant ansvar i en sådan här viktig fråga gällande infrastruktur i Sverige.

Ett exempel på användningsområden för ihopkopplad fiber mellan olika kommuner är Höglandets kommunalförbund, med avdelningen Höglandets IT, där fem kommuner på höglandet samverkar gällande IT-driften: Sävsjö, Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Aneby. Ett annat exempel är samverkan med andra stadsnät för att få tillgång till snabbt och säkert internet i regionen Östergötland – Småland.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top