Jämställda utemiljöer i förskola och skola

Nu har Skellefteå kommun fått 750 000 kronor i bidrag från Boverket för att fortsätta arbetet med att titta på förskolors och skolors utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Det här är ytterligare ett steg för att göra Skellefteå kommun ännu bättre säger Malin Segerlund, utvecklingspedagog på skol-och kulturkontoret och aktiv i kommunens genusnätverk. För att få fler unga barnfamiljer att flytta till Skellefteå kommun är utbildning av hög kvalitet mycket viktigt.

Skellefteå kommun har en vision om att vara en ”framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och leva i med målet att ha 80 000 invånare år 2030”. Unga barnfamiljer är den viktigaste målgruppen att attrahera.

– I våra dialoger med vårdnadshavare framgår det att utemiljön är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna, säger Malin Segerlund. Både vårdnadshavare och elever har synpunkter på att utemiljön bör utvecklas och förändras, säger Malin Segerlund. 

Målet är att skapa nya arbetssätt i kommunen
Nyckelpersoner i kommunen och medarbetare i verksamheter ska få kompensutveckling och inspiration för att skapa förståelse och insikt om jämställdhet. Ett mål med projektet är att utveckla arbetssätt och metoder som ska användas när utemiljöer ska skapas eller förändras.

I oktober 2016 ska projektet slutredovisas och till våren planerar arbetsgruppen i Skellefteå kommun att söka mera pengar från Boverket för att genomföra konkreta åtgärder i utemiljöer under 2017.


Skellefteå SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Skellefteå
Skellefteå är redo för förändring

Under hösten ska den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling presenteras. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år ...

Back to top