Jernhusen skapar morgondagens framsida i Göteborg

Nya stadsmiljöer ska skapas mitt i centrala Göteborg. Ett gigantiskt och mycket långsiktigt projekt har påbörjats i samband med utvecklingen av nya RegionCity, som inte bara kommer att resultera i en förstärkt infrastruktur i anslutning till Centralstationen utan som även ska mynna ut i skapandet av en ny länkande stadsdel där staden möter regionen.

En av nyckelaktörerna och pådrivarna för RegionCity, ett passande namn med tanke på att stadsdelen blir en ny arena för möten på flera nivåer, är Jernhusen. Regionchef Urban Hammarlund, som ansvarar för utveckling av Jernhusens stadsprojekt, berättar att projektet vuxit fram under en flerårig planeringsfas där det yttersta syftet är öppna möjligheter för Västsverige som en större och mer effektiv arbetsmarknadsregion.
– Man har på flera håll konstaterat att Göteborgsregionens arbetsmarknad haft en något sämre tillväxt i jämförelse med andra storstadsregioner i Sverige. För att skapa bättre möjligheter för tillväxt och utveckling i vår region är det framförallt två saker som är avgörande: det ena är att vi måste förbättra pendlingsmöjligheterna och det andra är att vi måste skapa nya platser för möten och samverkan. Skapandet av RegionCity är ett svar på det, liksom många andra delprojekt som planeras och genomförs i staden.

Morgondagens framsida
Jernhusen och ett skandinaviskt arkitektteam har i dialog med staden, barn och ungdomar, besökare och resenärer arbetat fram ett koncept för området i och omkring Centralstationen. RegionCity omfattar hela stationsområdet och ligger mitt i ett prioriterat område i Älvstaden- Centralenområdet. Själva Centralenområdet omfattar ett betydligt större område än det som är direkt sammankopplat med stationen, och sträcker sig från Drottningtorget till nya Göta älvbron och Operan. En öppen dialog förs kontinuerligt kring de framtida stadsmiljöernas utformning.
– En av de viktigaste aspekterna är att utvecklingen av RegionCity ska vara hållbar. Vi är övertygade om att ju mer som byggs i direkt anslutning till Centralstationen, ju mer kommer det kollektiva resandet att öka. Hållbarheten är då tydlig dels i främjandet av mer hållbara transportsätt och dels i att vi bygger på mark som inte går att använda till något annat. Vi säger generellt att vi omvandlar dagens baksida till morgondagens framsida, förklarar Hammarlund.

35 000 nya arbetstillfällen
Genom att skapa förutsättningar för högre exploatering uppnås en högre samhällelig effektivitet där resande och framförallt möten står i centrum. Det är just via möten som idéer skapas och till följd av det ökar innovationskraften i regionen. Det är bland annat för det, samt för det ökade utbudet av varor och tjänster som människor i allmänhet dras till större städer, menar Hammarlund.
– Politikerna står enade om att navet, det vill säga centrala Göteborg, måste utvecklas för att i sin tur kunna vara en drivkraft för hela regionens utveckling. Nu skapar vi något nytt i Göteborg som vi aldrig sett här tidigare. Med RegionCity vågar vi tänka annorlunda och ta ytterligare ett steg in i framtiden. Vi kan bland annat konstatera att skapandet av RegionCity och närmsta delarna av Centralenområdet kan ge underlag för uppemot 35 000 nya arbetstillfällen.

Samspelar med större visioner
RegionCity samspelar med Älvstadens vision, Västsvenska paketet, stadens jubileumsplan samt satsningen på tåg till Landvetter flygplats. Dessutom ligger utvecklingen av RegionCity i linje med 8 Million Citys vision om höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn.
– Leveransen av de sammanlänkande delprojekten som tillsammans utgör en enhetlig stadsutveckling för Göteborg ska vara kontinuerlig under kommande 15-20 år. Det finns ett antal milstolpar på vägen, bland annat år 2021, 2023 och 2026, förklarar Hammarlund.
2021 har Göteborg 400 års jubileum, 2023 skall Västlänken temporärt fungera som en förstärkt säckstation innan hela tunneln är färdigställd till 2026. År 2021 skall RegionCity stötta jubileet, 2023 skall det finnas ett tryggt och attraktivt stråk mellan Västlänken och dagens station. År 2026, när Västlänken öppnar i sin helhet, kommer RegionCity vara ett hjärta i regionen med livfulla gator, handel, ett större antal kontorsplatser och så pass mycket bostäder att området känns tryggt dygnet runt. Urban Hammarlund avslutar med en summering av den förväntade effekten av framtidsplanerna:
– Eftersom utvecklingen sker i etapper kan det idag vara svårt att sia om exakt hur många nya bostäder det blir, eller hur stora handelsytor man kan räkna med. Det som står klart är dock att om satsningen på RegionCity går enligt planerna så kommer hela regionen kunna njuta av mervärden i form av en mer öppen arbetsmarknad och markant förstärkta kommunikationer via Göteborg.


Energi & Miljö SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet ...

Back to top