Jernhusen stödjer järnvägens renässans

Jernhusen äger och förvaltar en stor del av Sveriges järnvägsstationer. I uppdraget ingår även att utveckla och förvalta fastigheter i anslutning till järnvägen på ett sätt som främjar kollektivt resande och ökar intresset för etablering i och i närheten av stationsområden. I takt med att det nu pågår en renässans för järnvägstransporter i samhället ökar även trycket på Jernhusen, som i allt snabbare takt måste förädla sina fastigheter för att möta både långsiktiga visioner och stundande efterfrågan.

För att fler skall kunna nå och nyttja järnvägen för sig själv eller sitt gods arbetar Jernhusen inte bara med järnvägsstationer utan även depåer, godsterminaler och stadsprojekt utmed den svenska järnvägen.

Enorma möjligheter för tåg
Regionchef Urban Hammarlund ansvarar för stadsprojekt i Göteborg, ett relativt nytt affärsområde inom Jernhusen som omfattar utveckling av centrala målpunkter för resande. En sådan målpunkt utvecklas nu i RegionCity, den nya stadsdelen i centrala Göteborg som omfattar Centralstationen och ett antal kvarter i anslutning till stationsområdet.
– Genom att vi nu utvecklar RegionCity får vi enorma möjligheter att stötta det kollektiva resandet, samtidigt som vi stärker Göteborgsregionen som en enad arbetsmarknadsregion i Västsverige, menar Hammarlund, som också betonar att utvecklingsarbetet samspelar med grundpelarna i Västsvenska paketet och Göteborgs stads Älvstadsvision.
– Västsvenska paketet omfattar en stråkutveckling vars främsta syfte är att främja utvecklingen av en större, mer tillgänglig arbetsmarknad i Västsverige där Göteborg utgör kärnan. En stor del av de infrastrukturella satsningarna mynnar i centrala Göteborg men det är i centralstationsområdet det finns plats att växa och möta framtiden, därför måste vi skapa en mötesplats här som fungerar som en plattform dels för resande och dels för möten mellan staden och regionen, ett RegionCity.

Vision Älvstaden
RegionCity är ett delprojekt i en större vision för Göteborg som kallas Vision Älvstaden. Enligt visionen ska staden byggas samman över älven och båda sidor utgör då en enad, sammanlänkad stadskärna. Älvstaden ska enligt visionen vara ”inkluderande med mötesplatser för alla, en blandning av bostäder av olika slag och en sammanhängande, tät och inbjudande stadsmiljö”.
– Jernhusen medverkar i det långsiktiga arbetet för att stötta utvecklingen av en mer effektiv arbetsmarknadsregion som i framtiden blir mer rörlig. Samtidigt lägger vi lika stor kraft vid att RegionCity skall fungera både som stationsområde och vara en sammanlänkande stadsdel mellan de gamla och nya stadsdelarna i Älvstaden. Detta är inte bara ett projekt, utan en enorm samhällsutveckling som kommer att pågå under många decennier framöver, betonar Urban Hammarlund.

Järnvägens renässans
Resandet och transporterna fortsätter att öka inom nästan alla kategorier, järnvägen är inget undantag.
– Även när det gäller godstransporter finns en tydlig koppling till ett mer hållbart förhållningssätt där järnvägen spelar en nyckelroll. Därför har vi under flera års tid arbetat för att öka tillgängligheten genom att ge fler aktörer möjligheten att använda befintliga järnvägsterminaler. Om fler kan nyttja terminalerna kommer naturligtvis mer gods att transporteras med tåg istället för via andra, mer miljöbelastande alternativ. På samma sätt arbetar vi med att öka kapaciteten i depåerna så att fler tåg kan vara fullservade och i drift, förklarar Urban Hammarlund.


Svensk industi SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Svensk industi
Början av en återindustrialisering?

Basindustrin beskrivs ofta som ryggraden i det svenska näringslivet. De senaste årens trend visar dock att allt fler industrijättar flyttar hela eller delar av sin produktion utomlands. De väljer emellertid oftast att behålla utvecklingsverksamheten i Sverige ...

Back to top