Grefab i stark förändring

Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, har fått ett tydligare uppdrag och en mer enhetlig verksamhet i samband med att Göteborgs Stads bolag samlas i nya kluster. Verksamheten renodlas och effektiviseras med hjälp av ny teknik, bland annat för administration av båtplatser med ett modernt kösystem.

Grefabs nuvarande vd Ann-Christine Alkner-Dahl har på ett mycket effektivt sätt lyckats lyfta verksamheten till nya höjder. Med sig har hon en ryggsäck fylld till bredden med tidigare erfarenheter från effektiviseringsarbete, bland annat från uppdraget som stadsdelschef i Södra skärgården som idag tillhör stadsdelen Västra Göteborg.
Ann-Christine var även projektledare för arbetet med stärkt internkontroll och ökad öppenhet. Projektet tillkom efter de uppmärksammade mutaffärerna i Göteborg.
– Mycket av mina tidigare erfarenheter kretsar kring att styra upp, renodla och skapa ordning och reda. Det har jag tagit med mig till Grefab, en traditionsbunden verksamhet som nu får ett rejält lyft med nya rutiner, ny teknik och framförallt en tydlig uppdragsbeskrivning, förklarar Ann-Christine.

Tydligt uppdrag i kommunal regi
Bland det första som uppmärksammades i Grefabs utvecklingsarbete var att det saknades en underhållsplan. Med fokus på ledning och styrning lade Ann-Christine grunden för utveckling av en effektiv underhållsplan som alla kunde skriva under på och åta sig att följa.
– Grefabs verksamhet är anrik och under flera decennier har företaget drivits som om det vore privat, trots att det alltid har varit kommunägt. Sedan drygt ett år tillbaka har vi därför arbetat mycket målmedvetet med att överbrygga den missuppfattningen och tydliggöra vad vi står för och varför vi finns, fortsätter Ann-Christine.
Sedan 1 januari 2014 samlas alla Göteborgs Stads bolag under Göteborgs Stadshus AB. Det bidrar till att synliggöra Grefab och ökar enligt Ann-Christine insynen i bolaget, som under säsong har som mest 40 anställda och därmed utgör ett av Göteborgs Stads minsta bolag.

Det hållbara båtlivet
En annan stor förändring är att det fanns ett antal hamnchefer tidigare, en roll som tagits bort till förmån för samarbete mellan de 13 småbåtshamnar som Grefab förfogar över.
Grefab ska skapa förutsättningar för Göteborgsregionen att bli Nordens främsta för ett hållbart båtliv. Då krävs ökat samarbete mellan hamnarna, som idag är indelade i två distrikt istället för att vara enskilda med egna regler och eget styre. På varje disktrikt finns en enhetschef som har fullt ansvar för såväl verksamhet, budget och personal.
– Idag arbetar vi mer enhetligt och alla inom Grefab ska kunna ge samma svar på en fråga oavsett i vilken hamn den ställs, understryker Ann-Christine.
Grefab hade tidigare ett mycket föråldrat administrationssystem som i princip var oförändrat sedan många decennier. Idag drar man nytta av Göteborgs Stads breda serviceorganisation med ett gemensamt och modernt IT-system. Grefab nås numera genom det gemensamma kontaktcentret för Göteborgs Stad vilket har ökat tillgängligheten markant.

Gynnsamma förändringar
Det senaste årets förändringar är bra för Grefab och för Göteborgsregionens båtliv. Grefab går från en manuell administration till mer moderna och automatiserade processer. Göteborgs Stad har sedan flera år tillbaka arbetat med elektroniska fakturor och det är något som även kommer att implementeras inom Grefab framöver.
En omorganisation av den här kalibern tar givetvis tid. Det är nog ett 20-tal processer som man måste anpassa verksamheten efter, och som samtliga är nya för Grefab.
– Det känns som om Grefab måste göra en turboresa in i samtiden för att passa in i den moderna koncern som är Göteborgs Stad. Vi ska arbeta tillsammans med och för våra kunder.
Bolaget skall självklart följa ägardirektivet och ha en tydlig dialog med ägarna avseende måluppfyllelse med mera.
Idag går vi mot en framtid där vi skapar ett hållbart båtliv tillsammans med våra kunder utifrån ägardirektivet och det känns oerhört bra, säger Ann-Christine Alkner-Dahl som avslutning.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top