Sundsvall får Sveriges effektivaste transportsystem

Efter förhandlingar med Näringsdepartementet och Trafikverket kan Sundsvall Logistikpark AB rapportera positiva besked gällande framtida logistikinvesteringar som kommer att lyfta hela regionen. När de intensivt diskuterade järnvägsanslutningarna vid Bergsåker och Maland finns på plats omkring 2020 blir Sundsvall ett logistiknav i världsklass på den svenska östkusten.

En kombiterminal med tillräcklig kapacitet för hantering av växande godsvolymer och en större andel containertrafik har länge eftertraktats i Sundsvall. Nuvarande terminal har en begränsad kapacitet där järnvägsspåren är för korta för att effektivt kunna serva fullängdståg. Samtidigt är kapacitetstaket nått för containertrafik i hamnen. Något måste göras för att trygga framtida tillväxt för hela regionen.
– Om Sundsvall i framtiden ska kunna konkurrera som framstående logistiknav krävs en kraftfull utbyggnation som möjliggör långsiktig tillväxt för vår region – en satsning som på sikt gynnar hela Sverige med ökade exportintäkter, säger Åke Jonsson, vd Sundsvalls Logistikpark AB.

Godstrafik leds bort från centrum
Investeringarna i den nya logistikparken innebär dels en utbyggnad av hamnen med en containerhamn, och dels en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen. Den nya terminalen anläggs i Tunadalshamnen och kommer att knyta ihop tre transportslag på ett mycket effektivt sätt med dubbla järnvägsspår direkt in i terminalområdet.
– Långväga gods bör i mesta möjliga mån transporteras till och från Sundsvall via järnväg eller fartyg. Sista biten av transporten kan ske med lastbil. När logistikparken är i drift kommer förutsättningarna för detta att vara betydligt bättre än idag, informerar Åke Jonsson.
För att järnvägens kapacitet ska vara tillräcklig för hantering av större godsvolymer krävs en rejäl uppgradering jämfört med idag. Idag går järnvägstrafiken via centrum, och de långa godstågen måste delas för att få plats i nuvarande terminal. När den nya logistikparken är färdigställd vill man från Sundsvalls Logistikparks sida istället utveckla centrum som en naturlig knutpunkt för transportslag som nyttjas av människor, det vill säga tåg, buss, taxi, gång- och cykelvägar.

Sundsvall som framstående logistikregion
Utvecklingen av Sundsvalls nya logistikpark sker i etapper. Arbetena med den första etappen inleds under 2016 och järnvägsanslutningen vid Bergsåker börjar byggas 2017, den andra anslutningen vid Maland påbörjas året därpå. De nya järnvägsanslutningarna är absolut nödvändiga för att logistikparken ska kunna byggas och trängseln i centrum minska. Om allt går enligt planerna kan den nya logistikparken, komplett med kombiterminal och containerhamn, finnas på plats omkring 2020.
Det blir en utbyggnad som omfattar 150 meter kaj för lastning och lossning av containergods, 650 meter dubbla järnvägsspår direkt in i kombiterminalen, samt sex hektar etableringsytor för logistik- och serviceverksamhet. Därutöver finns det möjlighet att utveckla en markyta på ytterligare tio hektar i anslutning till logistikparken.
– Jag är övertygad om att Sundsvall nu är på god väg att bli en av norra Europas främsta logistikregioner, kommenterar Åke Jonsson.
Det är en utveckling som kommer att få många positiva kringeffekter, en effektivare godstrafik möjliggör i sin tur utveckling av en effektivare persontrafik. Då blir det möjligt att arbetspendla i större utsträckning än vad som är möjligt idag.

Potential att bli LNG-nav
Sundsvalls kommun har höga framtidsambitioner och arbetar bland annat för att skapa möjligheter för utveckling av en fossilfri transportsektor. Därför planerar man nu för en framtida biogasanläggning som ska uppföras intill den nya logistikparken. Sundsvall samarbetar med Östersunds kommun i planeringsskedet, men det krävs fler samarbetspartners för att projektet ska bli verklighet.
– När biogasanläggningen väl finns på plats finns det mycket som talar för att vi på sikt ska kunna utveckla en mottagarterminal för LNG här i Sundsvall. Då knyter vi ihop fartyg, väg och järnväg även för transporter av LNG. Vi vågar till och med hoppas på att en sådan utveckling ska kunna ske parallellt med byggnationen av logistikparken. Möjligen finns då både logistikpark och LNG-terminal på plats till 2020, reflekterar Åke Jonsson hoppfullt.


Energi & Miljö SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Energi & Miljö
70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Back to top