Stort intresse för samverkan med Högskolan Väst

Högskolan Väst är ledande i Sverige när det gäller arbetslivsnära högskolestudier. Redan då högskolan etablerades 1990 var arbetslivsanknytning och näringslivsinriktad utbildning huvudfokus. Uppdraget för samtliga universitet och högskolor har sedan dess utökats och idag ska alla lärosäten för högre studier bedriva utbildning, forskning och samverkan med arbetslivsanknytning. Här kan Högskolan Väst vara en förebild för resten av Sverige.

Högskolan Väst var först i landet med arbetslivsnära utbildning och arvet lever vidare i form av profilen arbetsintegrerat lärande (AIL). Utbildningsdepartementet har tilldelat Högskolan Väst ett specifikt samverkansuppdrag med särskilda medel för utveckling av pedagogiken kring AIL.
– Högskolan etablerades för att höja kunskapsnivån i regionen generellt och i synnerhet för att förse det regionala näringslivet med välutbildad arbetskraft. Det är en tradition som lever kvar och ett arbete som ständigt förnyas, säger rektor Kerstin Norén.

Skapar kontaktytor för samverkan
Ett exempel på AIL i utbildning är Cooperative Education (Co-op) där studierna varvas med perioder av avlönat arbete. Studenterna är anställda i projektform under ett år och många får fast anställning på sitt Co-op-företag efter avslutade studier. För företagen innebär samarbetet bland annat fördjupade kontakter med högskolan, möjligheter att få in ny kompetens och nya idéer samt inte minst en möjlighet att kapa rekryteringskostnader.
Intresset för att samarbeta med högskolan ökar och allt fler företag ingår i Co-op-samarbetet.
– Vi ser definitivt att högskolan behövs och uppskattas här i regionen. I höstas hade vi lika hög övergång till högskolan i vår region som man har i Uppsala och Lund. Vi ser också att Högskolan Väst fyller ett stort behov på arbetsmarknaden genom att vi utvecklar utbildningar som svarar på näringslivets behov, fortsätter Kerstin Norén.
Högskolan Väst har förmågan att skapa effektiva kontaktytor för samverkan med det regionala näringslivet. Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- och hälsovetenskap och humaniora. I princip all forskning har någon form av anknytning till AIL.

Alla dimensioner av hållbarhet
Det är ett i synnerligen bra utgångsläge, och högskolan har för avsikt att utveckla näringslivsanknytningen ytterligare med ännu skarpare samverkansprojekt och fler arenor för AIL i framtiden. I dagsläget bedrivs näringslivssamverkan inom ramarna för AIL framförallt tillsammans med två branscher som är specifikt kännetecknande för regionen: sjukvård respektive produktionsteknik. Ytterligare en arena är under uppbyggnad kopplad till pedagogik och skolundervisning.
En av Högskolan Västs största forskningsmiljöer är lokaliserad till Produktionstekniskt centrum (PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan, ett stenkast från högskolans toppmoderna lokaler. Detta är ett led i att högskolan ska arbeta långsiktigt hållbart.
– Vi arbetar med alla dimensioner av hållbarhet inom alla utbildningar och forskningsområden, upplyser Kerstin Norén.
Arbetet kan se olika ut beroende på var det bedrivs, produktionstekniker är exempelvis mycket inriktade på den miljömässiga hållbarheten och ekonomer är i sin tur fokuserade på ekonomisk hållbarhet. Den gemensamma nämnaren är att alla arbetar för en bättre framtid.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top