Specialisten på vindkraft

wpd är en av Europas ledande vindkraftsaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av vindkraftsparker. Bolaget bildades 1996 i Tyskland och koncernen har idag drygt 860 medarbetare världen över i 20 olika länder.
Fram till 2013 har wpd installerat drygt 1500 vindkraftverk med en total effekt på 2,5 GW och planerar för sammanlagt 16,7 GW världen över.

I Sverige arbetar 18 wpd-anställda med att utveckla vindkraftsparker på land och till havs. Kontoren ligger i Stockholm, Göteborg och Storuman.
– Enligt ett riksdagsbeslut ska Sverige ha ett tredje ben i energiförsörjningen vid sidan om kärnkraft och vattenkraft som ska vara förnybart och det är där vi kommer in, berättar företagets vd Maria Röske. Till skillnad från många andra bolag i branschen gör vi det mesta av arbetet själva, från ax till limpa. Första steget är att hitta nya platser som har förutsättningar för en vindkraftspark, bland annat fokuserar man då på bra vindar, närhet till elanslutning och tillräckligt avstånd från bebyggelse. Myndigheter och berörda samt allmänheten måste sedan tillfrågas och området måste undersökas för att säkerställa att naturvärden, fornlämningar, djur och växter inte påverkas negativt. Efter att vi tagit fram alla tillstånd bygger, äger och driver vi sedan i de flesta fall vindkraftsparkerna.
– Vi planerar nu byggnation av en vindkraftspark i Skellefteå kommun och den planeras vara färdigbyggd 2014, säger Maria Röske och fortsätter:
– De flesta projekt tar väldigt lång tid att realisera. Från att man börjar jobba med ett projekt tills vindkraftverken står färdigbyggda är det inte ovanligt att det tar sju-åtta år.

25 års livslängd
Vindkraftverk har en normal livslängd på cirka 25 år. Under denna tid kan vissa komponenter behöva bytas ut.
Vid rivning av vindkraftverk monteras alla delar ner för återvinning.
– När Länsstyrelsen ger tillstånd till att bygga ett vindkraftverk kräver de att man ska ha en bankgaranti som ska säkra avvecklingen. Det är positivt då det garanterar att platsen återställs, oavsett ägarens ekonomiska situation. Om man efter att tillståndet för en vindkraftspark gått ut vill fortsätta att använda platsen för vindkraft måste man ansöka om nya tillstånd, säger Maria Röske.
Tyskland, Danmark och Nederländerna började bygga vindkraft långt innan Sverige och de har redan bytt ut stora delar av sina äldre vindkraftsflottor, så kallad repowering. Danmark är världsledande inom repowering och har ersatt omkring två tredjedelar av sina äldre verk med nya verk. I många av de projekt som genomförts har en dubblering och ibland till och med en fyrdubbling av energimängden skett då vindkraftverken blir mer och mer effektiva.

En speciell bransch
Maria Röske menar att förutsättningar för branschen är mycket speciella och oförutsägbara.
– Mycket ska till för att ett projekt ska bli verklighet. Till exempel är det ofta svårt att få plats på elnätet och ibland finns ledig plats när man börjar utveckla ett projekt, men när man fått alla tillstånd flera år senare har detta ändrats och då faller hela projektet. Dessutom har kommunen rätt att säga nej utan motivering i ett mycket sent skede och detta beslut kan inte överklagas.
Trots att det ibland kan vara svårjobbat trivs Maria Röske mycket bra med sitt jobb.
– Det är fantastiskt att få jobba för en bättre miljö och enligt mig utgör vindkraft en självklar del av basen i ett hållbart svenskt energisystem.


Svensk Industri SNL 2014-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-1

Huvudtema: Svensk Industri
Sverige ska vinna kampen mot outsourcing

En stark industri utgör grunden för välfärdsstaten Sverige. Vi förvaltar ett anrikt industriarv där ”Made in Sweden” står högt i kurs världen över, där svenskproducerat framförallt förknippas med oslagbar kvalitet, hållbarhet och design ...

Back to top