Skangass gör en av Norra Europas största miljösatsningar i Lysekil

Skangass nya LNG-anläggning i Lysekil hör till ett av Norra Europas största och mest betydande miljöprojekt just nu. Många industrier använder tjockolja, lättolja, gasol eller andra energikällor, men de flesta vill ha tillgång till naturgas om de kan få det. Hittills har naturgas varit knutet till en begränsad tillgång av rörgasnät i Sverige. Med en ny terminal möjliggörs långsiktig utskeppning av LNG både till sjöss och via vägnätet från Lysekil.

Skangass etablering i Lysekil utgör ett stort steg för Sveriges övergång till mer miljövänliga bränslen och spelar en nyckelroll i samhällets strävan efter en hållbar utveckling. Tack vare etableringen så har Skangass en stark närvaro på den svenska västkusten med terminaler i Fredrikstad vid norska gränsen och nu även Lysekil.

Stort steg tillsammans med Preem
Skangass investerar 600 miljoner kronor i den nya LNG-terminalen som ska stå driftsklar till sommaren 2014. Preem, som blir den enskilt största kunden för terminalen med en konsumtion på upp till 200 000 ton per år, investerar 100 miljoner kronor. Skangass kommer att äga och driva terminalen som ligger på raffinaderiets mark.
– Detta är ett stort och viktigt steg för oss som vi tar tillsammans med en av våra största kunder i hela Skandinavien, säger projektledare Peter Blomberg. Samtidigt ser vi också möjligheter att i framtiden kunna leverera LNG till andra industrikunder som vill effektivisera sina processer,
För Preem innebär investeringen en stor besparing, genom att byta till LNG kan man spara upp till 200 miljoner kronor i driftskostnader, dvs. det dubbla mot vad hela investeringen ligger på för deras del.

Möjligheter för ytterligare etablering
Bland Skangass övriga större kunder som konverterar till naturgas kan också nämnas SCA Hygiene Products i Lilla Edet samt Arctic Paper i Munkedal och Uddeholms i Hagfors. Enbart i Sverige har Skangass för de kommande åren identifierat ett stort antal potentiella industrikunder och undersöker därför möjligheter för ytterligare etablering.
Volvo har börjat bygga motorer som ska gå på LNG. Man befinner sig fortfarande på teststadiet, den viktigaste faktorn är inte utveckling av själva tekniken utan snarare att det måste finnas en väl utbyggd infrastruktur med tankställen för LNG.
– Vi gör en förstudie nu där vi undersöker möjligheterna för att bygga en ny terminal i anslutning till Gävle hamn. Än så länge är inga beslut fattade men vi ser en stor potential här med tanke på den kringliggande industrins stora energibehov. Hela Bergslagen domineras av en stark stålindustri som skulle kunna dra nytta av att konvertera till LNG, fortsätter Peter Blomberg.

Svar på nya marina direktiv
Ett annat marknadssegment för naturgas är drivmedel i fartyg. LNG innehåller varken svavel eller tungmetaller och reducerar koldioxidutsläpp med omkring 20 – 30 procent jämfört med olja. När IMO:s (International Maritime Organization) direktiv träder i kraft om ett par år är LNG ett bra alternativ till fartygsdiesel. Direktiven reglerar svavelhalten i fartygsbränsle till max 0,1 procent från och med 2015 och från 2016 gäller ytterligare ett direktiv som reglerar kväveoxidutsläppen.

Ny VD med kommersiellt fokus
Skangass har investerat miljardbelopp under utvecklingsfasen då man byggt upp terminalerna i Sverige och Norge. Företaget befinner sig nu i nästa fas med ett mer kommersiellt perspektiv. Tor Morten Osmundsen är nytillträdd VD (januari 2013) för Skangass och med sig har han över 30 års erfarenhet från ledande positioner, bl.a. från olje- och kraftindustrin.
Osmundsens huvuduppdrag blir att maximera nyttan av alla de investeringar som företaget gjort under sin långa etableringsperiod, samt att fortsätta driva utvecklingen med fokus på nya, strategiska etableringsorter för Skangass framtida terminaler.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top