Torv – den outnyttjade råvaran

Sveriges landyta är till en fjärdedel täckt med torv. Men av denna enorma volym utnyttjas bara en promille. Trots att torven har ett energiinnehåll motsvarande halva Norges oljereserv och det är stor efterfrågan på trädgårdstorv.

Svensk torv utvinns endast från redan dikade och redan påverkade torvmarker som sedan restaureras till fungerande ekosystem. Detta gör att värdefulla miljöer inte påverkas av torvbruk och att marker efter skörd återställs till väl fungerande naturmiljöer, oftast till fågelsjöar eller skog. Torv är dessutom förnybart och tillväxer årligen med i genomsnitt 20 miljoner kubikmeter.
- Värdet på torven, bara på den del som är dikad och som skulle kunna utnyttjas för torvbruk, är cirka 1000 miljarder kronor. Totalt finns över hundra miljarder kubikmeter torv. Jämför denna siffra med virkesförrådet i de svenska skogarna som är tre miljarder kubikmeter, säger Claes Rülcker, vd Branschföreningen Svensk Torv och forskningsstiftelsen Torvforsk.

Stora värden
Förbrukningen av torv för energiändamål, växtodling och strö till djurhållning ligger på fem miljoner kubikmeter per år.
- Markägare har potentiella värden i sina marker, många gånger mer värdefull än skogen på fastigheterna. Om torven utnyttjades bättre skulle fastigheternas värde öka samtidigt som torven kan användas, både till energi och jordförbättring.
​I Sverige finns det torv med ett energiinnehåll som motsvarar halva Norges oljereserv, en enorm tillgång som inte nyttjas mer än till några promille. En förklaring är torvens klassificering.
- Torven anses felaktigt vara fossilt, trots att den enligt EU har en egen klass; ”torv”, mellan biobränslen och fossilt bränsle. Torven har inte fått samma politiska justering som biobränslen vilkas utsläppsfaktorer inte räknas in i EUs handelssystem, säger Claes Rülcker.

Unika egenskaper
Torv används också inom trädgårdsnäringen och djurhållningen som strö. Trots att den finns i rikliga mängder i Sverige, måste torv importeras från andra länder.
- När det gäller odlingstorv så ökar efterfrågan hela tiden och det beror på att torven har unika egenskaper som jordförbättringsmedel. Tyvärr är det oerhört krångligt, tidsödande och dyrt att få ett tillstånd för en torvtäkt i Sverige vilket hämmar produktionen av denna torv, berättar Claes Rülcker.
Svensk Torv har även en forskningsstiftelse, Torvforsk, knuten till sig. Torvforsk driver ett projekt som utreder tillståndsfrågan och målet att bland annat ta fram en mall för att visa vilka marker som är mest lämpliga för torvproduktion. Ett annat forskningsprojekt handlar om hur torven kan användas som booster tillsammans med biobränsle vid eldning i kraftvärmeverk för att utvinna värme och el.
- Torvinblandning med olika biobränslen ger en ökad värmeeffekt på mellan 5 och 15 procent.
Dessutom hålls pannorna renare när de eldas med en torvblandning vilket gör att kraftvärmeverken inte behöver rena pannorna, säger Claes Rülcker.
Vid förbränning med enbart biobränslen bildas nämligen en seg beläggning i pannan vilket innebär att pannorna måste stannas för att rengöras under eldningssäsongen. Under denna tid eldas kraftvärmeverken ofta med olja eller kol. Hela denna procedur kan undvikas vid sameldning med torv och biobränslen.

Forskning och jobb
Svensk Torv har 26 medlemsföretag och organisationen har funnits sedan 1999 och är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare av torv för energiändamål samt I trädgård som jordförbättrare och som strö inom djurhållning. Syftet är bland annat att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt.
– Det är ofta relativt små företag som inte kan avsätta egna resurser att bevaka alla delar i lagstiftningen. Då är det viktigt att de har en förening som bevakar de näringspolitiska intressena, menar Claes Rülcker.
Att informera och marknadsföra torv och kommunicera forskningsresultat är andra uppgifter inom Branschföreningen Svensk Torv. Informationsarbetet är omfattande, både inom Sverige och internationellt. Förra sommaren anordnades exempelvis en stor vetenskaplig konferens med 600 deltagare från 35 länder i Stockholm.
- Torv skapar också sysselsättning, främst i glesbygden och rätt förvaltad kan denna inhemska råvara bli en ännu större tillgång, menar Claes Rülcker.

Text. Ingrid Kyllerstedt

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top