Lerum vill bli Sveriges främsta miljökommun

Lerum hör till pionjärerna. Som en av landets första miljödiplomerade kommuner sätter Lerum ribban högt för hela Sveriges hållbarhetsarbete. Alla kommuner arbetar med miljö- och energifrågor, klimatsmart byggande och bättre möjligheter för kollektivt resande. Lerum tar steget längre och har integrerat hållbarhetsfrågorna i kommunförvaltningens dagliga arbete.

Lerum satsar på att bli Sveriges främsta miljökommun 2025. Det kräver ett brett och långsiktigt arbete omfattande allt från avfallshantering till energieffektivisering, från förbättrad infrastruktur till nya vanor där hållbart resande är en del av vardagen.

Driver hållbarhetsarbetet i egen regi
Istället för att anlita externa specialister driver kommunen själv de olika hållbarhetsinitiativen. Arbetet har på så vis blivit en naturlig del av kommunstyrelsens vardag, och hållbarhetsvisionen lyfts i en bred demokratisk process. Som följd har Lerum fått ett antal strategiska inriktningar för klimatarbetet, med fokus på samhällsplanering, lägre energiförbrukning, gröna jobb och samarbete med externa intressenter.
– Vi kan omöjligt uppnå våra framtidsvisioner om inte Lerums invånare väljer en hållbar livsstil. Vi måste därför skapa bra underlag för det och inspirera till medvetna val. Här har vi en gigantisk uppgift omfattande allt från resande till energikonsumtion. Vi har dock redan ett antal konkreta resultat som visar att vi är på rätt väg, berättar Christian Mattsson, processledare i Lerums förvaltningsledning.

Pilotprojekt i Gråbo
Bland de positiva resultaten som redan uppmärksammats på flera håll landet över kan Lerum stolt visa upp flera lågenergihus, ett antal Plushus (hus som producerar och levererar överskottsenergi till fjärrvärmenätet i Lerum), samt ett väl utvecklat arbete med ekologiska livsmedel i förskolor, skolor och äldreboenden.
– Vi utvecklar olika delar av kommunen i etapper och har beslutat att tätorten Gråbo ska få gå som föregångare i vårt fortsatta arbete. Projektet kallas kort och gott för Pilot Gråbo och vi genomför nu ett antal åtgärder för att lyfta hela området. Vi har bland annat uppmärksammat ett intresse bland ett antal företag för att bilda ett nätverk för hållbart byggande inom Pilot Gråbo. Genom olika undersökningar har vi också konstaterat att vi har medborgarna med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Christian Mattsson berättar också att man har för avsikt att utveckla Gråbo som besöksort.
– Inom Pilot Gråbo har vi också ett samarbete med Chalmers tekniska högskola. En grupp masterstudenter har tagit fram skisser för framtidens Gråbo som vi använder i utvecklingsarbetet. Forskare från Chalmers kommer under tre års tid att fortsätta följa projektet med stöd från Mistra Urban Futures.

Framgång genom samverkan
Samarbete är centralt för att Lerum ska lyckas med sina olika projekt. Som en del av visionsarbetet har kommunen inlett samarbete med teknikkonsulten ÅF.
– ÅF har för avsikt att bli Sveriges ledande teknikkonsultbolag och vi strävar i vår tur efter att bli landets ledande miljökommun. Våra intressen ligger i linje med varandra och vi har mycket gemensamt. Genom att vi har starka och långsiktiga samarbeten med samhällsbyggare som Chalmers och ÅF utmärker vi Lerum som en av landets främsta utvecklingskommuner med siktet ställt på hållbarhet, anser Christian Mattsson.
Målbilden är satt. Nu börjar arbetet med att förvekliga den.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top