Malmö högskola kraftsamlar och satsar på vårdvetenskap

Högskoleverket har presenterat en ny rapport efter att ha gått igenom vilka yrkeskategorier som kommer att behövas mest i framtiden. Det är framförallt inom skolvärlden som det kommer att råda brist på olika yrkesgrupper, men även sjuksköterskor och tandläkare hör till en av huvudgrupperna som troligtvis kommer att drabbas av arbetskraftsbrist om inte antalet utbildningsplatser utökas redan nu. Malmö högskola arbetar för att utveckla sjuksköterskeutbildningen och kommer från och med nästa år att ha ytterligare en inriktning på specialistutbildningen.

Högskoleverket har undersökt ett 30-tal högskoleutbildningar och med hjälp av Statistiska centralbyrån beräknat vilket behov som kommer att finnas på arbetsmarknaden de kommande 20 åren. Bristen är som mest påtaglig inom skolan där flera yrkeskategorier redan är eller väntas bli underbemannade. Det troliga är att det kommer att råda brist på grundutbildade sjuksköterskor. Det står helt klart att bristen kommer att drabba specialistområden där det krävs lite längre utbildning och där antalet utbildningsplatser är långt mer begränsade.
– Vi arbetar redan nu för att utöka antalet utbildningsplatser i specialistutbildningarna. Vi har redan utökat med en masterutbildning där vi snart kommer att utexaminera de första studenterna. Till hösten startar vi också, tillsammans med högskolan i Kristianstad en ny inriktning inom specialistutbildningen mot medicinsk vård, berättar professor Ania Willman, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap på Malmö högskola och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Ny institution
Institutionen för vårdvetenskap bildades 2012 då Malmö högskola samordnade sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningen under samma paraply. I samband med omorganisationen lyftes frågan om att all utbildning, både på grund och avancerad nivå samt forskningen ska samverka och att samverkan med omgivande samhälle ska tydliggöras.
– Inom ramarna för vår verksamhet står det också klart att vi ska samverka mer på alla nivåer. Det gäller även internationellt där vi fokuserar på reella utbyten och där vi har möjlighet att etablera utbyten även på avancerad nivå. Vi har redan utbyten med bland annat Australien och Thailand på grund och forskarnivå, detta vill vi utveckla ytterligare med utbyte på avancerad nivå och därmed skapa en ännu bättre modell för fler framtida samarbeten internationellt.

Kliniskt förankrad forskning
Forskningen som bedrivs vid institutionen för vårdvetenskap är kliniskt förankrad och projekten har ofta en patientnära tillämpning. Forskningen integreras också i utbildningen eftersom i princip alla lektorer har något forskningsprojekt. Institutionen har också ett antal doktorander knutna till verksamheten.
– Vi måste fortsätta bygga upp och utveckla utbildningen på avancerad nivå. Därför startar vi den nya inriktningen mot medicinsk vård. Den introduceras i samband med att vi som institution får en ny strategi och vision under år 2014, förklarar Ania Willman.

Stärker samarbeten med vården
Malmö högskola är ensamma i Sverige om att tillämpa en s.k. klinisk-lärar-modell, där man tillsammans med Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö utformar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). VFU:ns innehåll utvecklas av lärarna på skolan i nära dialog med kliniskt verksamma sjuksköterskor. Institutionen erbjuder också studenterna prekliniska kurser vid Kliniskt Träningscentrum (KTC).
– Vi har för avsikt att förbättra våra samarbeten med den kommunala vården och den privata sektorn.
Man har bland annat avsatt tid för en lektor vid institutionen som specifikt arbetar med att knyta kontakter och öka samverkan med kommunens vårdinrättningar.
– Vi behöver dels trygga våra utbildningsplatser, men vi vill även bidra med kunskap som höjer kompetensnivån i den kommunala vården i allmänhet. Vi vill också på sikt höja intresset bland studenterna för att arbeta inom den kommunala vården, sammanfattar Ania Willman som avslutning.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top