KTH i stort europeiskt initiativ för innovation och entreprenörskap

Sverige är en av många europeiska stater som investerar mycket i forskning och utveckling i syfte att stärka konkurrenskraften internationellt och bidra till en ökad sysselsättning. Den svenska grundforskningen är ledande i världen inom ett antal områden där IKT är ett av de mest framträdande. För att bättre nyttiggöra forskningen och växla upp de stora investeringar som görs har EU tagit ett nytt initiativ med fokus på innovation och entreprenörskap inom ett antal nyckelområden; IKT, Energi och Klimatfrågor. Det nya initiativet ska stärka Europas konkurrenskraft och innovationskraft och därmed bättre kunna anta de stora utmaningarna inom viktiga samhällsområden.

European Institute for Innovation and Technology, som oftast refereras till som EIT, är ett innovationsprogram som etablerades av EU för fem år sedan. Inom ramarna för IKT har Stockholm, Helsingfors, Berlin, Eindhoven, Paris och Trento valts ut som noder för framstående innovation inom IKT området. Kungliga tekniska högskolan, KTH, är värduniversitet för det svenska initiativet där också Ericsson och ett antal andra parter ingår.
– Grundtanken bakom EIT är att främja en bättre samverkan dels inom Europa men i synnerhet mellan olika typer av aktörer, det vill säga publika organisationer, akademi och företag. Det viktigaste är att tillgängliggöra och ta vara på forskningsresultat oavsett var de finns, detta är något som vi behöver bli avsevärt bättre på inom hela Europa, poängterar professor Gunnar Landgren, som ansvarar för EIT ICT Labs i Stockholm.

Gemensamt fokus på entreprenörskap
Den gemensamma ledstjärnan är entreprenörskap, att få ut mer affärsmässig nytta ur forskningen och i nästa led skapa en ökad sysselsättning och konkurrenskraft.
– Inom EIT ICT Labs olika noder arbetar vi med specifika inriktningar med fokus på olika teknikområden. I Sverige har vi en stark koppling till nätverksutveckling och öppna lösningar. Men vi behöver ett mer livaktigt ekosystem med aktörer som paketerar kommersiellt gångbara tjänster i näten. Vi är inte där än men hoppas på att kunna sprida kunskap om hur vi tillsammans kan skapa en bättre grogrund för sådana innovationer som verkligen blir användbara, fortsätter Gunnar Landgren.
Det är bland annat fråga om att kombinera nyttan med befintlig teknik och skapa lösningar för nya målgrupper. EIT ICT Labs ska arbeta med den mest lämpade teknologin, oavsett var den finns och att kunna dra större fördel av Europa som hemmamarknad är en del av vår idé

Internationell masterskola
EIT ICT Labs har etablerat en masterskola på KTH där 75 procent av utbildningen omfattar ICT och resterande 25 procent handlar om innovationer och entreprenörskap.
– Vi tillämpar en problembaserad lärandemodell där studenterna får arbeta med skarpa frågeställningar från industrin. Våra studenter och forskare samverkar också med representanter från EIT ICT Labs affärsutvecklingsteam. Det finns bland annat möjlighet att få hjälp med att starta företag baserat på egna innovationer. Vi kan hjälpa till så att det blir affär av forskningsresultaten, men vi gör inte affärer själva, förklarar Landgren.
Masterskolan är öppen för studenter från hela Europa och administreras från KTH. Det är totalt 19 universitet som medverkar i satsningen vilket betyder att studenterna kan läsa på flera olika lärosäten under utbildningen.
– Den internationella prägeln är mycket viktig för oss här i Sverige. Vi vill öka andelen svenska studenter som läser på utländska universitet och detta är ett bra sätt att motivera ett ökat utbyte.

Måste flytta fram positionerna
Ett exempel på konkret resultat i den europiska storsatsningen är etableringen av en testbädd för optimering av delad multimedia i nätverk som drivs från KTH. Kan man optimera utbytet utan att göra avkall på upplevelsen? Detta är en av de centrala frågorna för testbädden.
– Det finns enorma affärsmöjligheter för nätägarna om vi kan effektivisera utbytet av multimedia utan att kvaliteten försämras. Eftersom det rör sig om data som finns på olika platser och i olika former samt delas av miljoner användare är området i synnerhet komplext, men det finns redan idag ett svenskt start-up företag från vår forskningsmiljö som fokuserar på de här frågorna. Vi är därför väldigt positiva och tror på en fortsatt utveckling inom området, säger Gunnar Landgren.
Målsättningen generellt är att bredda det svenska IKT-nätverket ut i Europa för ökad konkurrenskraft såväl i Europa som i resten av världen. Gunnar Landgren understryker att i en global värld måste vi ständigt flytta fram positionerna och öka tempot så att fler goda idéer snabbare blir kommersiellt gångbara innovationer.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top