Kemikunskaper öppnar näst intill oändliga möjligheter

Sverige har historiskt sett varit mycket framträdande med en stark grundforskning och utveckling inom kemiområdet. Kemiindustrin var länge en av våra största näringar och flera av våra äldsta företag har sin grund i den kraftiga utveckling som präglat branschen. Industrin står inför en stor utmaning där den globala ekonomin pressar priserna och ställer höga krav på förmågan att omsätta innovationer till kommersiellt gångbara produkter. De stora aktörerna väljer i allt större utsträckning att flytta utomlands, därför är det framförallt mindre och medelstora utvecklingsföretag som kommer att stå för den största delen av Sveriges kunskap och ekonomi i framtiden.

Greenhouse Labs är en ny verksamhet vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) som ska stärka innovativa kemiföretag och fungera som en partner ända fram till kommersialisering av forskningsresultat.

Främjar kommersiella initiativ
Huvudambitionen bakom Greenhouse Labs är att främja etablering av nya företag inom kemibranschen. Verksamheten bedrivs i direkt anslutning till Skolan för kemivetenskap på KTH där det finns en väletablerad infrastruktur för att driva samverkansprojekt med industrin.
– En av anledningarna till att vi startade verksamheten är att forskningen har en mycket hög nivå med många internationella kontakter, men det är alldeles för få kommersiella initiativ. Det är framförallt det som vi vill ändra på, förklarar Tessie Borg, föreståndare på Greenhouse Labs.
Tessie Borg har en civilingenjörsexamen i kemi och kemiteknik med inriktning på molekylär design från KTH och doktorerar nu inom området organisk kemi. Förutom kemikunskaper har hon även en hippologexamen från Sveriges lantbruksuniversitet och sitter med i styrelsen för Axiell AB.

Bidrar med kunskap
Greenhouse Labs erbjuder en laboratoriemiljö för företag i uppstartsfasen som behöver utrustning och infrastruktur för att utveckla sin innovation till kommersiell fas. Finansieringsfrågor täcks inte in i Greenhouse Labs verksamhet, men KTH Innovation och Sting finns nära till hands för innovatörer och företag som behöver hjälp med allt ifrån att finansiera projekt till patentering och uppstart av nya företag.
– Inom Greenhouse Labs bidrar vi med kontakter, kunskap och ett entreprenörstänkande som behövs för att ta en innovation vidare från forskningsstadiet till kommersiell fas.. Här finns det också möjligheter för nya samarbeten med aktörer utanför KTH som är intresserade av att samverka med start-up företag med idéer som kan utveckla deras verksamheter. Som exempel har ett av våra företag här i Greenhouse Labs utvecklat teknik som ett större pappersbruk i Sverige är intresserade att testa i sin produktionsverksamhet, berättar Tessie Borg.

Kemi finns överallt
Kunskaper inom kemi behövs i stort sett överallt i samhället – från vård och hälsa till teknikutveckling för exempelvis nya material och energitillförsel. Kemikunskaper spelar dessutom en avgörande roll för tillväxten i ett stort antal industrier.
– Förutom att stötta innovatörer och fungera som en rådgivare i gränslandet mellan akademi och industri lägger vi även mycket kraft på att informera om vad en utbildning i kemi kan leda till. Inslag av kemi finns i princip i alla branscher, från läkemedelsutveckling till elproduktion och från pappers- och massaproduktion till livsmedelsframställning som exempel. Möjligheterna för den som har en examen inom kemiområdet är med andra ord mycket stora, men informationen tycks inte ha nått ut till de unga, fortsätter Tessie Borg.
En annan utmaning är att många som påbörjar en kemiutbildning väljer ett annat spår under utbildningens gång eftersom man inte vet vad kemikunskaperna ska användas till. Med Greenhouse Labs hoppas man på Skolan för kemikunskap kunna påverka attityden till kemi och visa på vilka fantastiska utvecklingsmöjligheter som finns för den som vågar satsa.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top