Linköpings universitet tar sats för ”det pedagogiska språnget”

Linköpings universitet har påbörjat en stor utredning kring utveckling av sina tre campusområden i Linköping och Norrköping. Projektet, som kort och enkelt kallas för Campus LiU 2015, är ett förslag på en satsning på lokaler för att på så vis skapa ändamålsenliga lärmiljöer och arbetsplatser som bidrar till att Linköpings Universitet blir mer konkurrenskraftigt.

Linköpings universitet ser över sina verksamhetsmiljöer i syfte att skapa ökad konkurrenskraft med inspirerande och utvecklande miljöer för utbildning, forskning och samverkan med omvärlden. Tanken är att utvecklingen ska leda till ännu mer studentaktivitet med fler studenter och en ökad samverkan mellan universitetet och omgivningen.
– Hela satsningen är en del av det som vi kallar för ”det pedagogiska språnget”, initierat av rektor Helen Dannetun, som innebär att vi ska skapa bättre lärmiljöer som kopplas ihop med senaste tekniken och ny pedagogik. Vi har konstaterat att miljön är en mycket viktig faktor för de pedagogiska förutsättningarna, och därför satsar vi nu tillsammans med fastighetsägarna i Linköping och Norrköping på att förnya stora delar av universitetet, förklarar universitetsarkitekt Karolina Ganhammar.

Universitetet kopplas ihop med Vallastaden
För Campus Valla i Linköping utreds möjligheter för att bland annat bygga en ny entrébyggnad till universitetet där funktioner som studentservice och mötesverksamhet ska inhysas. Det planeras också för ett stort öppet bibliotek, där två bibliotek ska bli ett. Det är Akademiska hus som utför byggnationen och som äger fastigheterna som universitetet hyr.
I planen ingår också förändring av utemiljön med nya torg. Sydöst om universitetsområdet kopplas projektet till den kommunala satsningen på Vallastaden som bland annat ska omfatta 400 nya bostäder samt kommunal och kommersiell service till bomässan LinköpingsBo2016.
Även universitetssjukhusets område i Linköping kommer att förnyas och utvecklas inom ramarna för den stora satsning som görs för att bygga upp framtidens universitetssjukhus där sjukvård, forskning och utbildning möts i moderna miljöer.
– Det råder ingen tvekan om att Hälsouniversitetet varit trångbodda under en längre tid. Inom kort påbörjas byggnation av ett helt nytt hus som kommer att stå till förfogande under 2015, ett mycket efterlängtat och uppskattat tillskott på universitetsjukhusets område, konstaterar Karolina Ganhammar.

Campus Norrköping blir mer enhetligt
I Norrköping handlar det framförallt om att samordna verksamheter och få ett mer enhetligt campus med alla funktioner för studenternas service samlade på ett ställe. Detta görs nu genom att man satsar på förtätning och etablering runt Motala ström efter tillblivelsen av den nya campusbron som invigdes sommaren 2012.
– Under många år så har campusområdet varit utspritt i Norrköpings industrilandskap, berättar Karolina Ganhammar. Genom att vi nu lämnar vissa fastigheter och flyttar in i fastighetsägaren Klöverns bestånd på Kopparhammaren 2, som efter renovering och tillbyggnad kommer att omfatta tre huskroppar anpassade för vår verksamhet, får vi starka synergier med bättre samverkansmöjligheter eftersom olika enheter samlas i ett rundare campus kring strömmen.
Just nu pågår en utredning kring vilka institutioner och universitetsverksamheter som kommer att flytta, arbetet med fastigheterna beräknas vara färdigt under 2014.


Utbildning SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Utbildning
Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige.

Back to top