Unikt projekt – Bjäre Kraft bygger fiber på landsbygden

Bjäre Kraft är ett modernt energi- och kommunikationsföretag med huvudkontor i Västra Karup på natursköna Bjärehalvön. Företaget äger och underhåller elnätet på Bjäre och förser både Ängelholm och Bjärehalvön med bredband. Den största tillväxten sker inom kommunikationsområdet där Bjäre Kraft arbetar efter ambitionen fiber till alla. Precis som det låter så handlar det om att bygga ut fibernätet för att på sikt kunna erbjuda alla hushåll i upptagningsområdet bredbandsuppkoppling med ljusets hastighet.

Bjäre Kraft sköter elnätet för omkring 12 500 företag och privata hushåll på Bjärehalvön omfattande Båstad kommun. Fibernätet omfattar i dagsläget cirka 7000 hushåll i Båstad och Ängelholm med omnejd.
– Vi bygger ut fibernätet kontinuerligt och passar då samtidigt på att gräva ner stora delar av elnätet, berättar koncernchef Håkan Eriksson. Detta är en del av moderniseringsarbetet som vi har planerat för elnätet där vi säkrar framtida driftsäkerhet. I samband med moderniseringen och utbyggnad av fibernätet har vi också ökat personalstyrkan, inte minst på säljsidan eftersom vi måste marknadsföra och öka användandet av fibernätet.

Fibernät är framtiden
Utbyggnation av fibernätet innebär stora möjligheter för Bjäre Kraft och inte minst för alla som bor i projektområdena. På norra Bjäre exempelvis erbjuds nu över 500 fastigheter möjligheten att koppla in sig på fibernätet till ett reducerat pris som enbart gäller under projekttiden.
– Vi utmärker oss genom att vi även satsar på att bygga ut fibernät i landsbygdsområden. Här driver vi några av de största utvecklingsprojekten i Sverige. Det senaste projektet drivs i samverkan med Region Skåne och Båstad kommun och omfattar ca 27 miljoner kronor. När många andra aktörer slåss om projekt i tätorten så söker vi fler landsbygdsprojekt. Om vi ska kunna uppnå vår ambition om fiber till alla så måste vi också våga satsa på alla områden i kommunen, poängterar Håkan Eriksson.
Teknik och kunskap finns redan på plats, nu gäller det att bli bättre på att sälja produkterna.
– Vi har skapat mervärden som gör våra erbjudanden mycket attraktiva. Eftersom fibernät är framtiden så råder det ingen tvekan om att efterfrågan kommer att öka. Idag är vår fiberverksamhet nästan lika stor som elnätsverksamheten, vilket också utmärker oss som en aktör som vågar satsa på ny teknik i ett tidigt skede.

Hög kundnöjdhet
Bjäre Kraft eftersträvar en ständigt ökande kundnöjdhet bland både el- och bredbandskunder. Den senaste kundundersökningen från 2012 visar att företaget har både elnäts- och bredbandskunder som är mer nöjda än branschgenomsnittet.
– Dagens bredbands- och elnätskunder är oerhört känsliga för avbrott. Det hör till den moderna utvecklingen där allt fler processer är beroende av ständig uppkoppling. Vi arbetar efter en nollvision där vi efterstävar konstanta leveranser utan avbrott. Vi har en inställning och attityd som våra kunder uppskattar, konstaterar Eriksson.

Intresse för förnybart
Bjäre Kraft är nytänkande med siktet ställt på hållbar utveckling. För att tydligt markera sin hållbarhetsambition har företaget investerat i egna vindkraftverk på Öland samt i Kalmar, Nässjö och Båstad. Möjligheterna i norr har inte heller gått Bjäre Kraft förbi, genom saminvestering har kraftbolaget delägarskap i ett antal vindkraftverk i Kalix.
– Vindkraft innebär stora kapitalinvesteringar, men vi är övertygade om att det är investeringar som kommer att ge mycket tillbaka. Vi är en ekonomisk förening och som sådan ger vi oss in i långsiktiga investeringsprojekt där vi siktar på lönsamhet i det långa loppet. Vi blickar betydligt längre än 2013, våra investeringar kommer att bära frukt om tre – fyra år och då blir det också fråga om lönsamhet i större skala.
Bjäre Kraft har många projekt på gång, förutom fiberutbyggnad där ambitionen är att ansluta 2000 nya hushåll årligen under kommande femårsperiod så undersöker man också möjligheterna med förnybara energikällor som exempelvis solceller. Håkan Eriksson understryker att än så länge ligger solcellsprojekten i sin linda, men det är ett intressant område som Bjäre Kraft undersöker tillsammans med delägda dotterbolaget Bixia.


Nordvästra Skåne SNL 2013-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-2

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området.

Back to top