Policyrelevant forskning ska göra Sverige mer entreprenöriellt

Entreprenörskapsforum är Sveriges ledande forsknings- och nätverksorganisation för entreprenörskaps- och småföretagsfrågor. Nu förstärker man forskningskapaciteten ytterligare med tre nya forskningsledare med särskild kompetens inom ledning och organisering av företag, entreprenörskap och regleringar samt innovation och ekonomisk tillväxt. Baserat i vetenskaplig forskning bedriver Entreprenörskapforum en rad projekt och aktiviteter för att tydliggöra entreprenörskapets och småföretagandets betydelse för att skapa en uthållig tillväxt.

Hur kan Sverige bli mer entreprenöriellt? Frågan debatteras flitigt men vad är det egentligen som gör skillnad? Här bidrar Entreprenörskapsforum med viktig kunskap. Ambitionen är att ta fram policyrelevanta förslag och stärka forskningsklimatet i Sverige inom det breda området entreprenörskap, innovationer och småföretagande. Entreprenörskapsforum bedriver dels egen forskning i samverkan med landets ledande lärosäten, dels kommunicerar man forskningsresultat som tagits fram av andra aktörer.
– Vi vill både stödja ny policyrelevant forskning inom områden som ännu inte etablerats i Sverige, och kommunicera ledande forskning till beslutsfattare, understryker Pontus Braunerhjelm, professor vid Kungliga tekniska högskolan och VD för Entreprenörskapsforum.

Förstärker organisationen
Entreprenörskapsforums forskning fördjupar vår förståelse för entreprenörskap och småföretagande i samspel med den globala ekonomin, den kunskapsdrivna tillväxtekonomin, teknikskiften och avregleringar samt entreprenörskap i de växande tjänstesektorerna.
Dessutom bedriver man tre större forskningsprogram: Entreprenörskap, regleringar och dynamiska marknader som fokuserar på regleringsbördans betydelse för entreprenröskap,
Uppdrag välfärd, som handlar om att ta fram och sprida kunskap om alternativa lösningar inom välfärdssektorn, samt Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) som är det mest omfattande internationella projektet för att studera entreprenörskapets nivå och betydelse i olika ekonomier.
Under sommaren förstärktes Entreprenörskapsforums organisation med tre nya forskningsledare. Maria Adenfelt, docent i företagsekonomi från Uppsala universitet, Johan Eklund och Johanna Palmberg som båda är doktorer i nationalekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, fortsätter nu att bedriva sin forskning i Entreprenörskapsforums regi.

Aktiviteter för att öka forskningsresultatens tillgänglighet
Entreprenörskapsforum verkar över hela landet, med en speciellt framträdande närvaro i Stockholm och Örebro där organisationen har kontor. Genom att arrangera seminarier och konferenser som riktar sig till beslutsfattare och opinionsbildare såväl som entreprenörer, familjeföretagare, innovatörer och nyföretagare ökar man forskningsresultatens tillgänglighet och blir en uppskattad mötesplats för olika aktörer. Detta har visat sig inte minst genom ett ökat intresse bland investerare och andra som söker samarbete med nytänkande, innovativa aktörer.
Under 2011 arrangerade och medverkade Entreprenörskapsforum i över 40 seminarie- och konferensaktiviteter över hela Sverige. Bland annat arrangerar man under hösten Swedish Economic Forum, en större konferens med syfte att fördjupa samhällsdebatten kring aktuella problem och presentera policyrekommendationer baserade på forskning om entreprenörskap, småföretagande och innovationer. Mer specifikt kommer årets konferens att handla om makroekonomiska kopplingar till småföretagande och innovation. Aktivitetsnivån fortsätter att vara påtagligt hög även under 2012.
En annan viktig aktivitet är Global Entrepreneurship Week (GEW), ett initiativ som manifesterar entreprenörskapet som fenomen under en vecka i över 100 länder. GEW hålls i november och involverar miljontals människor världen över. Enbart i Sverige genererar aktiviteten tiotusentals besökare. Under hösten kommer man också att arrangera en speciell hållbarhetskonferens om betydelsen av ny teknik och innovationer för att adressera miljöproblemen.
I samband med de olika aktiviteterna lägger Entreprenörskapsforum också resurser på att ta fram genomarbetade policyrapporter som belyser olika perspektiv på de frågor som diskuterats – något som Pontus Braunerhjelm vill understryka vikten av.
– Vi får ofta höra att våra rapporter uppskattas och bevis på att de faktiskt används. Det känns bra att vi når ’hela vägen fram’ med vår forskning så att den inte hamnar i någon bokhylla och samlar damm.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top