Svensk sjukvård måste utveckla mer personcentrerade lösningar

Svensk sjukvård är i flera avseenden världsledande. Vi har tillgång till den senaste tekniken, vi drar nytta av framstående forskningsresultat och blir allt bättre på att kommersialisera innovationer. En sak som vi måste bli bättre på är dock att se individen i systemet, att fokusera mer på patientens behov och satsa på individanpassade lösningar.

Socialminister Göran Hägglund betonar vikten av att satsa på forskning för att uppnå en mer personcentrerad vård. Ministern vill lyfta patienterna i vårdsystemen genom att arbeta för ökad valfrihet, kortare vårdköer och ökad informationstillgänglighet. Fokus måste hamna mer på individen, inte på själva vårdapparaten. På så vis tar vi ett steg bort från systemen till förmån för patienten.

Tillgängligheten måste också bli bättre, då spelar forskningen också en central roll genom att vi får bättre resurshållning och mer riktade behandlingsmetoder. Aktuella projekt relaterar mycket till våra traditionellt framträdande discipliner som klinisk forskning, infektioner, antibiotikaresistens och åldrande. Samarbetet mellan akademi och klinik måste också bli bättre. Inom flera områden råder långsiktig och väletablerad samverkan, men det finns alltid något som kan förbättras.

Storskaliga satsningar sker just nu bl.a. inom området psykisk ohälsa. Här har vi i Sverige en lång tradition av framstående forskning och behandlingar med goda resultat, men tillgängligheten har historiskt sett inte alltid varit den bästa. Tack vare nya samarbeten mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillgängligheten till framförallt barn- och ungdomspsykiatrin ökat. Kompetenssatsningar har även gjorts för att lyfta vårdpersonalens kunskaper och nya metoder har införts för att förebygga ohälsa, mycket baserat på svensk forskning.

Forskningen har med andra ord rönt stora framgångar. Nu gäller det att applicera och synkronisera upptäckterna så att de fina resultaten gagnar en bredare målgrupp och kommer till samhällets nytta. När regeringen öppnade möjligheter för fler aktörer på vårdmarknaden ökade våra valmöjligheter, och potentialen för att höja vårdkvaliteten steg.
Men arbetet stannar inte upp, vi måste tillsammans arbeta för en vidare utveckling där akademi, näringsliv och offentlig verksamhet har politikernas stöd för att skapa en bättre vård för den enskilde patienten.

Maria Lind
Redaktör

Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top