Stockholms universitet står för landets bredaste verksamhet inom psykologi

Stockholms universitet har landets bredaste verksamhet för både utbildning och forskning inom psykologi. Här finns psykologins samtliga områden representerade tack vare en bred klinisk verksamhet med stark vetenskaplig förankring. Vid Psykologiska institutionen bedrivs internationellt ledande forskning och under flera decennier har man med stor framgång tillämpat praktisk verksamhet med egen psykoterapeutisk mottagning.

Psykologiska institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer. Den främsta styrkan utgörs av bredden – vid institutionen finns verkligen i princip allt inom psykologi som vetenskap representerat komplett med en långt utvecklad klinisk verksamhet. Forskarna finns dessutom representerade i två av universitetets ledande forskningsområden, Kognitivt åldrande respektive Stress, arbete och hälsa, vilket understryker den starka kompetens som finns inom institutionen.

Tydlig praktisk inriktning psykologprogrammet
Psykologprogrammet startade 1982 vid Stockholms universitet och fyller därmed 30 år i år. Programmet har som sitt syfte att ge en utbildning som kan ge en god grund för psykologers yrkesutövande. Det innebär en blandning av teoretiska studier och praktisk tillämpning inom ett flertal av psykologins domäner. Till exempel får studenterna utöva praktisk verksamhet genom att aktivt bedriva psykologiskt behandlingsarbete på den egna mottagningen under handledning.
Till mottagningen söker människor med vanligt förekommande besvär som ångest, depression, sömnproblem och kriser. Ofta motsvarande problembilder man kan möta exempelvis inom primärvården. Mottagningsverksamheten är bara ett exempel på de praktiska inslag som studenterna möter underutbildningen utbildningen. Studenterna får även ta del av aktuell forskning och delta i egna projekt tillsammans med forskare.

Stor frihet att komponera sina studier
Studenterna kan även läsa fristående kurser i ämnet psykologi fram till en kandidatexamen eller om man vill fördjupa sig ytterligare fram till en masterexamen. Här har studenterna stor möjlighet att själva påverka innehållet via ett stort utbud av valbara kurser.
– Här vid psykologiska institutionen finns två inriktningar på kandidat och master programmen. Man kan välja att läsa det allmänna som leder fram till en kandidat/masterexamen i psykologi. Om man är intresserad av HR-inriktade kurser så läser man kurser i arbete och organisation som leder till en kandidat/master examen med inriktning mor personal, arbete och organisation, berättar Eva Mauritzson-Sandberg, som ansvarar för alla fristående kurser samt masterprogrammen.

Fantastiska möjligheter för blivande psykologer
Människor söker oftare vård idag för psykiska besvär. Det är svårt att bedöma om oro, nedstämdhet och sömnproblem har blivit vanligare, men det står klart att man idag är beredd att söka vård när problemen uppstår. Det råder brist på psykologkompetens landet över, och prognoser visar att vi står inför stora arbetsmarknadsbehov inom bara några år.
– Studenterna har fantastiska möjligheter på arbetsmarknaden. Förutom den kliniskt inriktade verksamheten där landstingen är arbetsgivare finns det otaliga företag och organisationer som söker psykologkompetens för att utveckla sina verksamheter, stötta personal och främja god hälsa internt för bättre lönsamhet i affärerna. Psykologer besitter viktig kompetens som kan användas för att utvärdera verksamheter. Inom vården kan det handla om att utvärdera vårdflöden så att rätt patient får rätt behandling. Stora resurser kan sparas om en psykolog kopplas in i flödet, menar Åke Wahlin, prefekt vid Psykologiska institutionen.

Psykoterapiutbildning – en lönsam investering
Psykologiska institutionen erbjuder även ett program i psykoterapi som riktar sig till redan yrkesverksamma psykologer, läkare, socionomer och specialistsjuksköterskor med grundläggande psykoterapiutbildning. Utbildningen attraherar deltagare från hela landet och går på halvfart för att man ska kombinera studierna med arbete.
– Det är ett sätt att höja kompetensnivån i fält, och en investering som arbetsgivarna gärna gör med tanke på hur mycket man får tillbaka, konstaterar programansvarig Pia Risholm Mothander.
Psykoterapiutbildningen har två inriktningar, kognitiv respektive psykodynamisk, men ambitionen är gemensam: att utbilda psykoterapeuter som med legitimation från Socialstyrelsen kan hjälpa människor med psykiska problem att må bättre.

Forskarutbildning med stor bredd
Psykologiska institutionen bedriver forskning inom en rad olika områden. Forskargrupperna är indelade i sex övergripande avdelningar för att kunna representera allt inom det breda vetenskapliga fältet psykologi. Avdelningarna fokuserar på arbets- och organisationspsykologi, biologisk-, klinisk- och kognitiv- psykologi, perception och psykofysik samt personlighets-, social- och utvecklingspsykologi. Både avancerad klinisk forskning och forskarutbildning bedrivs.
– Vi fokuserar på allt som rör människans intellektuella funktion till hur organisationer fungerar. Vi har både egna doktorander och ett antal industridoktorander som vi tar emot i samverkan med externa partners. Dessutom satsar vi mycket på internationella samarbeten vilket understryks av många av våra doktorander kommer från andra länder än Sverige, berättar Pehr Granqvist, som ansvarar för forskarutbildningen.
Forskarutbildningen är till största delen anpassad efter doktorandens projekt. Projekten kan ha en direkt koppling till näringslivet, Granqvist ger ett exempel där man undersöker vilka psykologiska faktorer som är involverade då man köper och säljer aktier. Den ekonomiska psykologin utvecklas hela tiden och har blivit ett högaktuellt område med tanke på hur den ekonomiska världen ser ut idag.
– Jag vill framförallt poängtera att vår styrka inom forskarutbildningen liksom för hela institutionen återigen är bredden. Vi kan verkligen stå för att vi inhyser allt inom psykologi här under ett och samma tak, säger Pehr Granqvist som avslutning.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top