Starka kopplingar mellan teori och praktik på Psykologiska institutionen i Göteborg

Psykologutbildningen vid Göteborgs universitet är bland landets mest eftertraktade och hör också till de mest sökta vid hela lärosätet. Under 2010 hade psykologprogrammet exempelvis 64 sökande till varje plats. Samtliga kurser och program har också en stark koppling till aktuell forskning inom psykologiområdet och en tydlig tillämpning inom arbetslivet.

Kunskaper i psykologi öppnar dörren till en mängd möjligheter i arbetslivet. All undervisning vid Psykologiska institutionen har forskningsanknytning och studenterna får därmed del av såväl beprövad kunskap som de senaste forskningsrönen. Institutionen erbjuder utbildningar på grund- och avancerad nivå, forskarnivå, yrkesutbildning till psykolog och psykoterapeut, samt skräddarsydda uppdragsutbildningar.
Vid institutionen bedrivs forskning med stor bredd inom områden som arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk, rättsväsen, utveckling och åldrande. Forskningen är ofta integrerad med andra institutioners arbete, och många forskare har också långvariga nationella och internationella kontakter.

En skarp profil i Göteborg
En profilfråga för programmet i Göteborg är att värna om psykologin som profession och de däri ingående kliniska delarna.
Psykologprogrammet i Göteborg har en stark integration av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, eftersom programmet är en professionsutbildning, förklarar professor Anders Biel, prefekt vid Psykologiska institutionen. Med en tidig koppling till arbetslivet får studenterna ta del av viktig kunskap om hur det fungerar i verkligheten, de lär sig forma sin framtida yrkesroll redan under utbildningens gång.
Det pågår en diskussion nationellt bland de lärosäten som har psykologprogram om hur psykoterapikursen ska läggas upp. För Psykologiska institutionen i Göteborg är terapikursen en profilfråga. Vidare ska studenterna under sin utbildning genomgå utbildningsterapi för att därigenom utveckla självkännedom.

Psykologi ur ett bredare perspektiv
Psykologiska institutionen arbetar nära Sahlgrenska universitetssjukhuset på flera olika sätt och vill gärna utveckla kunskapsutbytet ytterligare. En annan viktig fråga för institutionen är att bredda den allmänna synen på psykologi som arbetsområde. En allmän uppfattning är att psykologer enbart är kliniskt verksamma, och hjälper enskilda individer med deras problem. Detta utgör en viktig del, men psykologin kan bidra med så mycket mer i dagens samhälle.
I företag och organisationer arbetar människor oftast i grupp. Psykologin bidrar med kunskap om hur människor fungerar i grupp samt vilken betydelse social påverkan kan ha i olika sammanhang. Förutom i organisationer är kunskapen tillämpbar på olika samhällsfrågor. Social påverkan är viktig när förändringar ska genomföras, där ett givet exempel är det rådande klimathotet. Internationella överenskommelser görs om konkreta reduktioner, men kunskapen om hur politiska styrmedel bör utformas för att få acceptans beaktas mycket mindre. Detsamma gäller kunskap om vad som motiverar människor till att ändra sitt beteende för att gynna miljön.
Inom detta område liksom i mycket annat som kan kopplas till hur samhället styrs och fungerar kan psykologin göra en insats. Göteborgs universitet bidrar till ökad kunskap dels i Masterprogrammet i Samhällspsykologi och dels i relevant forskning vid Psykologiska institutionen. Samhällspsykologi finns inte som masterutbildning någon annanstans i Sverige, i Göteborg byggs dessutom en forskningsmiljö upp kring området.
– Vår ambition är att bidra till att allmänhetens bild av psykologin blir bredare, vi vill öka kunskapen om vad en psykolog faktiskt gör och att det finns så mycket mer att erbjuda än enbart klinisk verksamhet, sammanfattar Anders Biel som avslutning.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top