Stark växtforskning avgörande för framtidens hållbara skogs- och jordbruk

Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala är en mötesplats för växtforskare och biologer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet samt den svenska skogsbranschens forskningsinstitut Skogforsk. Centret samlar världsledande forskning som gynnar den svenska skogs- och lantbruksnäringens utveckling på sikt.

Inom ramen för Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala bedrivs forskning inriktad på att förstå frågeställningar av grundläggande betydelse för hela växtens biologi, samt interaktioner mellan växter och andra organismer. Flera grupper studerar växter på genetisk och cellulär nivå och använder sig av molekylära metoder. En styrka som utmärker Linnécentrum är en avsevärd expertis i analys av genetisk mångfald och tillämpning av detta. Växtbiologi och genetik fick mycket positiva omdömen då SLU utvärderade all forskning vid universitetet.
Även vid Uppsala Universitet finns flera framstående forskargrupper som studerar växter; många anlägger ett ekologiskt samt evolutionärt perspektiv för att förstå hur växter utvecklas och växternas förmåga att anpassa sig till olika miljöer.
En viktig del av Skogforsks verksamhet kretsar kring förädling av skogsträd, bl.a. genom att man studerar viktiga trädarters fortplantning och tillväxt. Centrumbildningen syftar till att föra samman forskare från olika institutioner och ämnesområden för att i nära samarbete angripa komplexa frågeställningar på ett tvärvetenskapligt sätt.
Grundläggande kunskap om de processer som styr utveckling och variation samt försvar hos växter tas fram på universiteten och förs vidare till växtförädlare och naturvårdsgenetiker för tillämpning inom jord- och skogsbruk.

Samverkansprojekt kring tidig kottsättning
Ett av de samverkansprojekt som bedrivs vid Linnécentrum för växtbiologi är inriktat på tidig kottsättning hos gran. universitetslektor Jens Sundström från SLU deltar i projektet.
– Forskare från SLU och Uppsala Universitet svarar för grundforskningen, och personal från Skogforsk arbetar med tillämpningar i fält, understryker Sundström. Vi arbetar med en naturligt förekommande varietet av gran som sätter kottar redan efter fem år i fält och hoppas att den ska hjälpa oss att förstå de mekanismer som reglerar kottsättning i gran. Vi vill även undersöka möjligheten att använda den tidigt kottsättande varieteten hos granfröplantager för att säkerställa en jämn och säker tillgång på frömaterial till skogsbruket.
Uppskattningsvis så kommer man att kunna visa att metoderna fungerar genom att påvisa tidig kottsättning hos ympar i fröplantagen inom ca tre år från nu.

 Akademins roll för den praktiska växtförädlingen 
 Jens Sundström beskriver vikten av en ökad samverkan mellan näringsliv och akademi inom växtbiologin och växtförädlingen.
– På Linnécentrum arbetar vi med grundläggande frågor kring växters biologi som både är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden och som kan vara intressanta ur ett industriellt perspektiv. Växt- och skogsförädlingen bedrivs i dag av näringen men begränsas av näringens storlek och vad som är kommersiellt möjligt. Vi bedriver ofta nyfikenhetsdriven forskning och för att den kunskap som sådan forskning genererar ska komma till nytta krävs en utökad samverkan med det omgivande samhället.  Tillämpningarna ligger ofta längre fram i tiden, men om vi kan samverka med näringen i ett tidigt skede av projekten ökar möjligheten att forskningen ska komma samhället till nytta.
Jens menar att med grundläggande kunskap om de egenskaper som skyddar grödor mot växtsjukdomar kan kemikalieförbrukningen i skogs- och jordbruk minskas betydligt. Med hjälp av växtförädling kan resistensegenskaper mot växtsjukdomar ersätta användningen bekämpningsmedel, vilka ofta har en negativ inverkan på människa och miljö. Avslutningsvis säger han:
– Grundläggande kunskaper om växters biologi och efterföljande växtförädling är med andra ord direkt kopplat till vår hälsa och vår miljö, och av yttersta vikt för att vi ska kunna uppnå målen för hållbar utveckling samtidigt som vi bibehåller en tillräckligt hög produktion inom jord- och skogsbruket.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top