Klimatrelaterad forskning involverar samtliga kunskapsområden vid Zoologiska institutionen

Zoologi har länge varit den största institutionen inom biologisektionen vid Stockholms universitet, men blir inom ett år den minsta då det planeras en sammanslagning av övriga institutioner till två större enheter. Zoologi har valt att fortsätta som egen institution med ett 50-tal anställda och ungefär lika många doktorander. Som universitetets äldsta institution har man också ett anrikt kunskapsarv att förvalta i en sund balans mellan historia och dynamik.

– Vi är mycket medvetna om vår historia och stolta över den, men är också medvetna om vikten av att följa med vår tid, poängterar professor Sören Nylin, prefekt för institutionen. Vi är öppna för nya inriktningar och verktyg för att utveckla vår verksamhet så att den passar in i dagens snabbföränderliga samhälle. Som exempel har vi nyligen valt att satsa på kompetens för att använda oss av de moderna metoderna för genomik-forskning. Oavsett vilken inriktning man har som biolog är det en fantastisk möjlighet att kunna undersöka inte bara DNA-sekvenser i stor skala, utan också vilka gener som faktiskt uttrycks i en viss situation.
Verktygen finns vid det nystartade Science for Life-laboratoriet, beläget vid Karolinska Institutet. Stockholms universitet och Zoologiska institutionen är nu i färd med att rekrytera kompetens för att driva satsningen vidare.

Från fjällräven till dagfjärilen
Institutionen har för avsikt att bevara den diversitet som bör prägla en stor zoologisk institution, bl.a. genom att ha en bredd i forskarutbildningen som omfattar de fem ämnena ekologi, etologi, populationsgenetik, funktionell zoomorfologi samt systematik och evolutionsforskning.
Vid institutionen bedrivs forskning på både insekter, fiskar, ormar, fåglar och däggdjur (inklusive människor). När det gäller däggdjur kan särskilt nämnas det långvariga fjällrävsprojektet som bedrivs under ledning av professor Anders Angerbjörn, ett arbete som framgångsrikt har bidragit till att bevara arten i Sverige. Projektet har också en stark koppling till klimatrelaterad forskning där flera institutioner samarbetar i olika projekt som finansieras enligt regeringens beslut om särskilt stöd till klimatrelaterad forskning.
– På senare år har klimatrelaterad forskning blivit en central del av hela vår verksamhet här vid institutionen, förklarar Sören Nylin. Alla våra utbildnings- och forskningsområden präglas numera av klimatperspektiv, inte minst inom vårt styrkeområde som omfattar forskning på insekter, särskilt med användande av dagfjärilar som modellorganismer. Vi mäter exempelvis hur tidigt fjärilarna kommer på våren, för att kunna identifiera balanspunkter i naturen och se hur de förändras. Vi kan dra paralleller mellan fjärilens livscykel och klimatförändringar, exempelvis.
Det finns få eller inga platser i världen med en motsvarande koncentration av framgångsrik forskning på dagfjärilars ekologi, etologi och evolutionsbiologi. Eftersom det är en förträfflig modellorganism kan man också förstå andra arters utveckling och beteende genom att studera just dagfjärilar.

Fältstation till uthyrning
Zoologiska institutionen har också en egen fältstation, Tovetorp, i Sörmland, där man bedriver forskning och undervisning större delen av året. När stationen inte används av forskare eller studenter kan företag och organisationer hyra in sig för exempelvis konferenser. Tovetorp bjuder på en inspirerande arbetsmiljö mitt i den sörmländska naturen, dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top