Kameror ska rädda örnar från en säker död

Gröna energikällor som vindkraft är på stark frammarsch. Men det finns ett problem – örnar som flyger in i propellrarna och dör. Forskaren Najeem Lawal kartlägger nu de stora fåglarnas beteende i områden som är aktuella för vindkraftsparker.

Många vindkraftsprojekt stoppas på grund av att det finns fridlysta stora fåglar i området, inte minst örnar, eftersom de som flyger in i vindkraftverkens propellrar går en säker död till mötes. Det är därför högaktuellt att kunna spåra fåglarna och stödja den biologiska mångfalden. Samtidigt underlättas också etableringen av framtida vindkraftverk.

Inom Mittuniversitetets forskningsprogram EnergyWise utvecklas ny teknologi för förnyelsebara energikällor och energibesparing för både industri och hushåll. Vindkraft är den mest framträdande gröna energikällan just nu, därför kretsar mycket av arbetet inom EnergyWise kring det.

Kameror avslöjar örnens rutiner
Forskaren Najeem Lawal är engagerad i bland annat örn-projektet. Med hjälp av avancerad kameraövervakning skapar han en övergripande bild över fåglarnas beteende över tid.
– Under ett pilotprojekt har vi placerat ut ett större antal kameror och under projektets gång förfinas metoden för att med minsta möjliga resurser kunna kartlägga örnens beteende. De kameror som vi använder är långt automatiserade och innebär betydande investeringar, därför är det angeläget att vi kan utföra samma mätningar fast med färre antal kameror. Detta har vi arbetat mycket med under de senaste månaderna, berättar han.

Informationen hjälper vid beslut
Behovet av att kartlägga större fåglars förekomst och beteende runt om i landet för att underlätta framtida vindkraftsbyggen är stort. Därför är tanken att den information som Najeem Lawal får fram ska ingå i det beslutsmaterial som krävs för att få etablera en vindkraftpark.
– Genom att studera fåglarnas tidigare beteende kan vi skapa en bild av deras revir och dra slutsatser om deras framtida vanor. Därefter bestäms om det går att få fåglarna att flytta sig från området där vindkraftparken är tänkt att byggas, säger han.

Finslipar tekniken
Najeem Lawal förklarar att tekniken inte är tillförlitlig till 100 procent. Det finns flera utmaningar som måste lösas. Bland annat påverkas resultaten av moln och klimat. Molnighet har till exempel inneburit att en del örnar missats helt under försöksperioden. Dessutom kan solen bränna upp kameror.
– En utav de största utmaningarna är kostnaden. Eftersom de kameror som används för den här typen av övervakning är så pass dyra krävs högsta möjliga kostnadseffektivitet i projektet. Samtidigt måste tekniken förbättras så att vi aldrig missar en örn, säger Najeem Lawal.

Fakta: Energywise
EnergyWise syftar till att öka kunskap och främja tillväxt inom hållbar användning och produktion av förnyelsebar energi. Frågeställningarna som man arbetar med har tagits fram i nära samverkan med industrin, där utveckling av tekniska lösningar för att exempelvis mäta, producera och omvandla energi för att få en effektivare energianvändning är en del av arbetet.

Fakta: Energywise
EnergyWise har beviljats 12 miljoner kronor i forskningsanslag från Tillväxtverket. Utöver bidraget från Tillväxtverket investerar Mittuniversitetet 10 miljoner kronor i projektet som pågår under ca två år. I satsningen medverkar universitetets två största forskningsmiljöer Fibre Science and Communication Network (FSCN) och Sensible Things that Communicate (STC) som knyts till olika institutioner och avdelningar vid Mittuniversitetet, däribland Institutionen för informationsteknologi och medier.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top