Här utbildas blivande sjuksköterskor

Röda Korsets Högskola i Stockholm bedriver grundutbildning och specialistutbildningar av sjuksköterskor.
Sjuksköterskeutbildningen vid högskolan är Sveriges äldsta profana sjuksköterskeutbildning och har sina rötter i 1860-talet.

Röda Korsets Högskola erbjuder en sjuksköterskeutbildning med mycket praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
I den 3-åriga grundutbildningen går cirka 600 studenter.
Högskolan ger också tre specialistutbildningar: en med inriktning mot intensivvård, en med inriktning mot anestesisjukvård och en mot operationssjukvård, alla på 60 högskolepoäng. Specialistutbildningarna har 50-60 elever på årsbasis.
Högskolan sysselsätter cirka 30 fast anställda lärare plus ett antal föreläsare. Lärarna har en gedigen yrkeserfarenhet från vården och närmare hälften är dessutom forskarutbildade, d.v.s. har en akademisk doktorsexamen.
– Medelåldern har sänkts på våra elever. Många kommer hit direkt från gymnasiet annars är det vanligt att man varit ute och jobbat på olika håll innan man söker en utbildning. Vi tog in 90 nya studenter den 23 januari och det var blandade åldrar. Många var runt 20 år och andra kanske dubbelt så gamla, säger Tommy Löfgren, tf rektor på Röda Korsets Högskola.

God arbetsmarknad
Arbetsmarknaden är god för de färdigutbildade sjuksköterskorna som går ut i ”verkliga livet”.
– Ja, det är brist på sjuksköterskor och det kommer att bli ännu större brist med tanke på alla pensionsavgångar. Det är definitivt en bra arbetsmarknad för dem som går den här utbildningen, både i Sverige och utomlands, säger Tommy Löfgren.
Traditionellt har det övervägande varit tjejer som sökt till sjuksköterskeutbildningen, men nu har andelen killar ökat. Cirka 20-25 procent av eleverna är killar idag.

En lång tradition
Högskolan har en drygt 140-årig obruten tradition av sjuksköterskeutbildning och är en del av Röda Kors-/Röda Halvmåne familjen, som spänner över 186 länder. Att tillhöra en internationell organisation innebär att man självklart erbjuder eleverna att göra delar av sin kliniska praktik i utlandet. Genom att ta emot elever från andra länder skapas in internationell miljö på högskolan.
Grundutbildningen är 3-årig och leder fram till både sjuksköterske- och kandidatexamen. Högskolan utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet både nationellt och internationellt.
– Departementet har för avsikt att öka på antalet grundutbildningar i Sverige med 700 platser och av dem vill få en del till vår högskola. Vi vill också öka antalet specialistsjuksköterskor där det också kommer att vara en brist. För att stärka vår verksamhet så bör vi i framtiden ha ett ökat samarbete med andra högskolor och universitet. Tittar vi på KTH så ligger det ju fysiskt nära, bara runt hörnet. Vi har inlett ett samarbete med KTH om en gemensam professur inom omvårdnad-teknik. En professor kommer att finnas på plats i oktober 2012, säger Tommy Löfgren.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top