Hållbarhet i fokus vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet (LTU) har en viktig roll i utvecklingen av ett attraktivt hållbart samhälle. Forskare, i samarbete med industrin, arbetar intensivt för att skapa nya tekniska lösningar som ska minska vår miljöpåverkan. LTU har ledande forskning inom grön produktion av el och drivmedel och arbetar på att ta fram förnybara material och kemikalier. Vad sägs om ett kompositmaterial som samtidigt fungerar som ett batteri, eller framtagning av gröna drivmedel genom förgasning av skogsbränslen?

Grön teknik engagerar idag en stor del av de 700 forskare som arbetar vid Skandinaviens nordligaste tekniska universitet. Forskningen omfattar bl.a. materialvetenskap med fokus på trä, kompositer och metaller, energitekniska frågor som processer vid förgasning och förbränning, strömningsfenomen samt optimering av konstruktioner ur funktions- och produktionssynpunkt. Flera forskningsprojekt har genererat innovationer som genom strategisk tillämpning bidragit till att optimera industriella processer. Forskningen är nära kopplad till universitetets ingenjörsutbildningar samt industrin.

Framgångsrik klusterverksamhet
– Vi värdesätter våra relationer med det regionala näringslivet. Vi är lyhörda för de behov som finns inom industrin eftersom de styr efterfrågan på den kompetens vi genererar. kommenterar Elisabet Kassfeldt, prefekt på institutionen för teknikvetenskap och matematik vid LTU.
Studenterna arbetar ofta i projekt med direkt koppling till industrin eller med avknoppningar till olika forskningsprojekt med stark tillämpning. De får en unik möjlighet att skapa egna relationer med industriella intressenter och företagen får i sin tur en inblick i vad studenterna kan bidra med.
Det omfattande samarbetet inom universitetet och mot industrin har skapat flera starka forskningsmiljöer. LTU leder bland annat Svenskt förgasningscentrum (SFC), en klusterverksamhet omfattande nio lärosäten, två institut samt ett 20-tal företag över hela landet som tillsammans bedriver forskning inom området gröna drivmedel.
Vid LTU är det forskningen inom energivetenskap och civilingenjörsprogrammet Hållbar energiteknik som främst är kopplat till SFC. Inom tio år ska forskningen ha bidragit till etablering av energianläggningar för förgasning av biomassa som är kommersiellt gångbara i Sverige.
– Att göra drivmedel av skogsbränslen har av många pekats ut som en viktig komponent i Sveriges framtida energiförsörjning, säger Rikard Gebart, föreståndare för SFC.
I januari i år höll SFC sin första konferens där ett stort antal forskare och industrirepresentanter inom biomassaförgasning i Sverige träffades. Vid konferensen redovisades bl.a. LTU:s forskning om trycksatt förgasning av trädbränslen som bedrivs i samarbete med energiföretaget IVAB i Piteå.
Projektet är tänkt att pågå i tio år och har en budget på en halv miljard. Det finansieras till lika delar av Energimyndigheten och parterna som ingår i centret.

Framtidens material
Luleå tekniska universitet är också långt framme i utvecklingen av nya material som kan komma att bidra till ett hållbart samhälle. LTU:s forskargrupp inom området Polymera konstruktionsmaterial håller på att utveckla kompositmaterial som både är lätta och starka och dessutom fungerar som ett batteri. Det kan komma att revolutionera bil-, flyg-, rymd- och vindkraftsindustrin.
– Materialet tål hög belastning och bidrar till minskade koldioxidutsläpp, säger professor Janis Varna vid LTU. Multifunktionella kompositer som fungerar som batterier är något som fått stor uppmärksamhet i media, bland annat av New Scientist och New York Times.
I början av 2012 startar en ny forskarskola med fokus på lättviktsteknik där LTU samarbetar med KTH, Chalmers och Högskolan Väst. LTU startar också en ny masterutbildning inom området kompositmaterial samt en högskoleingenjörsutbildning i Elkraftteknik, ett program med en stark efterfrågan från branschen. Detta är ett av många exempel på hur universitetet samverkar med industrin för att ta fram optimala utbildningar som möter reella kompetensbehov inom både svensk och internationell industri.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top