Framstående forskning och utbildning inom kvinnors och barns hälsa med skarp klinisk integration

Akademi möter klinik då institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet har en stark koppling till verksamheten vid kvinno-barndivisionen på Akademiska sjukhuset. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom obstetrik/gynekologi, pediatrik och internationell mödra- och barnhälsovård. En stor del av forskarna undervisar och är samtidigt kliniskt aktiva. Studenterna får därmed tillgång till aktuell kunskap inom olika kliniska områden och möjlighet att se tillämpning av de teorier som lärs ut.

Både forskning och utbildning karaktäriseras av en betydande bredd. Att knyta ihop kvinnors och barns hälsa som ett helhetskoncept med framstående forskning och skarp integrering till klinisk verksamhet är en av de främsta styrkorna.
– Vi är en klinisk institution, eftersom merparten av våra forskare också är kliniskt verksamma. Samtidigt har vi synergier mellan forskning och utbildning då merparten av lärarna bedriver forskning, i många fall med direkt koppling till det kliniska, berättar professor Jan Gustafsson, prefekt vid institutionen.

Stark klinisk koppling
Institutionens forskargrupper täcker stora områden som har anknytning till kvinnors och barns hälsa. Inom allmänpediatriken studeras mekanismer bakom inflammatoriska sjukdomar såsom astma, tarmsjukdomar och reumatiska sjukdomar. Inom den barnendokrinologiska forskningsgruppen arbetar man med projekt kring ämnesomsättning och tillväxt hos spädbarn och äldre barn. Ett aktuellt forskningsområde inom gruppen rör mekanismer bakom uppkomst av barnfetma. Institutionen har sedan många år också en stark socialpediatrisk forskning, vilket nyligen har resulterat i bildandet av en socialpediatrisk forskargrupp.

Med stark koppling till sjukvården bedrivs också forskning inom barnkirurgi och barnneurologi. Den perinatala forskningsgruppen studerar för tidigt födda barn för att förbättra deras behandling och överlevnadsvillkor. Den barnonkologiska forskningen sträcker sig från rent experimentella projekt med molekylärbiologiska tekniker till beteendevetenskaplig forskning med syfte att hjälpa barn och familjer att klara en krävande cancerbehandling.

Inom området gynekologisk endokrinologi studeras könshormonernas påverkan på kroppen ur flera perspektiv. Forskargruppen inom reproduktionsbiologi fokuserar på områden som fertilitet, fortplantning och barnlöshet. Inom forskargruppen reproduktiv hälsa drivs projekt som rör psykisk och sexuell hälsa hos kvinnan. I gruppen undersöks bl.a. hur de kvinnliga könshormonerna påverkar kvinnans välbefinnande.
Forskargruppen obstetrisk forskning fokuserar på att förbättra diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer samt att förbättra fosterövervakning under förlossning..

Samverkar globalt
Ett viktigt område som institutionen satsat stora resurser på är internationell mödra- och barnhälsovård. Inom internationell barnhälsa och nutrition samverkar forskare från Uppsala med kollegor från hela världen i projekt relaterade till det fjärde milleniemålet – att förbättra barns hälsa och överlevnad med speciell inriktning på mödrars och barns nutrition och hälsa. Man utvärderar bl.a. strategier för förbättrad överlevnad i nyföddhetsperioden i en stor befolkningsbaserad interventionsstudie i Vietnam, i sjukhusbaserade studier i Rwanda, och i befolkningsbaserade interventioner i Sydafrika och Nicaragua.
Inom internationell kvinno- och mödrahälsovård är de övergripande målen att studera sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv, samt i relation till mänskliga rättigheter.
Institutionen är utsedd till WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction. Samverkan sker med internationella institutioner som också är utsedda av WHO. Mycket handlar om att sprida kunskap och samverka för att få till ännu bättre metodik och behandling inom reproduktionsområdet.
– Vi ser det som mycket värdefullt att vi är involverade internationellt och vi har många exempel där vår forskning rönt stort internationellt intresse. Ett sådant är WHO:s centrumbildning här vid institutionen, ett engagemang som vi kommer att vidareutveckla för att sprida kunskap globalt, säger Jan Gustafsson avslutningsvis.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top