Forskare inom kostvetenskap fokuserar på förebyggande folkhälsoarbete och sårbara grupper

Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet bedriver ett mycket brett arbete med utbildning på grund- och avancerad nivå och inte minst forskning inom det vida området kostvetenskap. De huvudsakliga forskningsområdena är dietetikens kommunikation och offentlig måltidsverksamhet inom institutionen finns också en forskarskola med inriktningen hem- och konsumentkunskap.

Inom grundutbildningen finns dietistprogrammet, kostvetarprogrammet och inriktningen hem- och konsumentkunskap inom lärarprogrammet. På avancerad nivå finns Mastersprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap. Vidare så finns forskarutbildning i kostvetenskap.

Tvärvetenskaplig forskning
Vid institutionen för kostvetenskap bedrivs tvärvetenskaplig forskning i olika forskargrupper och som enskilda projekt - utifrån perspektivet mat och hälsa. Inom ämnet kostvetenskap finns forskning i nutrition, dietetik och sensorik samt särskilt en forskningsprofil i måltidsforskning. Dietetikens kommunikation och offentlig måltidsverksamhet är två viktiga forskningsområden där fokus finns mot såväl förebyggande folkhälsoarbete som sårbara grupper som exempelvis barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar eller vissa kroniska sjukdomar, som är beroende av den måltidsservice som ges av kommuner och landsting.
I en nyligen publicerad avhandling inom dietetikens kommunikation kartläggs aktuell frukt- och grönsakskonsumtion och attityder hos svenska vuxna tillsammans med en kvalitativ analys av presentationer av frukt och grönsaker i webbloggar. Fördjupade kunskaper om konsumenternas kostvanor, kostrelaterade uppfattningar och online-hälsokommunikation förväntas bidra till vidareutveckling av hälsofrämjande och hälsokommunikativt arbete.

Hög internationell standard
En generell utmaning inom offentlig måltidsverksamhet har länge varit och är fortfarande att ta fram näringsriktiga måltider som tilltalar större målgrupper. Eftersom mat är så pass individuellt och upplevs olika av olika personer är området komplext, det går inte att skräddarsy måltider för varje enskild individ men samtidigt måste maten vara nyttig och tilltalande för alla. Med en kombination av naturvetenskapliga, sociala och kulturella perspektiv studerar forskare vid institutionen den moderna offentliga måltidsverksamheten för att på sikt kunna bidra till bättre lösningar med mer anpassade måltider.
– Vi bedriver flera större projekt, en del EU-finansierade, inom det övergripande området kostvetenskap, berättar docent Ylva Mattsson Sydner. I ett EU-projekt som nu är avslutat har vi exempelvis studerat mat på äldre dagar. Offentlig måltidsverksamhet är ett område som trots sin starka tillämpning och uttalade behov inom bl.a. äldrevården tidigare fått relativt liten uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Två forskare vid institutionen har också varit delaktiga i ett projekt som syftar till att analysera vilka resurser och behov av hälsoinformationssystem som finns i olika europeiska kommuner och dess stadsdelar, CHANCE.
Mattson Sydner förklarar att man gärna antar projekt som andra lärosäten inte har, och institutionen samverkar också med centrumbildningar och institutioner vid andra lärosäten i Sverige och internationellt. CHANCE är ett givet exempel där deltagarländer utöver Sverige är England, Lettland, Rumänien, Tyskland och Österrike. Det senaste delprojektet för Uppsalas del fokuserade på hälsoinformation med avseende på nutrition och livsmedelshygien riktat mot sårbara grupper som till exempel äldre personer, vilket också återkopplar till det andra projektet om mat på äldre dagar (Food in later life).

Forskarskola i samverkan
Forskarskolan med inriktning mot hem- och konsumentkunskap är ett samarbete mellan Institutionen för kostvetenskap och en annan institution vid Uppsala universitet samt institutioner vid Göteborgs universitet, Högskolan i Kristianstad och Umeå universitet. Sammantaget omfattar forskarskolan sex doktorander.
– En annan av våra doktorander har en direkt koppling till livsmedelsindustrin då hon forskar i rågbrödskvalitet, projektets syfte är framförallt att utveckla rågbröd så att det konsumeras mer, berättar Ylva Mattsson Sydner.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top