Akademi och näringsliv möter morgondagens utmaningar tillsammans

Svenska universitet och högskolor bedriver forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt. I takt med att kraven från arbetsmarknaden och samhället blir allt högre måste vi också bli skarpare inom utbildningsområdet, inte minst inom yrkesrelaterade områden som på senare år fått mycket stor uppmärksamhet.

De flesta är nog medvetna om de stora reformer som sker inom det svenska utbildningsväsendet. Utbildningsdepartementet vill skapa underlag för mer arbetsmarknadsinriktade studier från gymnasienivå via vuxenutbildningen och upp till högskolenivå. Numera har samtliga av landets lärosäten vid sidan av utbildnings- och forskningsuppdraget också fått i uppdrag att samverka med det kringliggande samhället i olika konstellationer.
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni har poängterat att vi måste satsa mer på yrkesutbildningar, dels för att svara upp mot industrins behov och för att Sverige ska kunna behålla sin kompetens, men dels också för att arbetsmarknaden ska bli mer jämlik på lång sikt.
Trots vårt lands ringa storlek i jämförelse med världens supernationer är våra universitet och högskolor involverade i flera av världens främsta forsknings- och utvecklingsprojekt. Tillsammans kan vi möta morgondagens utmaningar och förbli en kunskapsnation av rang och klass.

Maria Lind
Redaktör

Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top