Södertörns studenter väl förberedda för toppkarriärer

I Flemingsberg, knappt 20 minuter från centrala Stockholm, ligger Södertörns högskola. Här kombineras spännande ämnen med stark samhällskoppling till attraktiva och ofta unika utbildningar. Samverkan med näringslivet är en viktig del inom i stort sett alla utbildningsprogram på högskolan, och inte minst inom de program som knyts till Institutionen för ekonomi och företagande som har ett särpräglat fokus på entreprenörskap och innovation.

Vid Institutionen för ekonomi och företagande studerar omkring 1500 studenter på grund- och avancerad nivå inom ämnena företagsekonomi och turismvetenskap. De nio mångvetenskapliga utbildningsprogrammen har till stor del utvecklats i samverkan med det kringliggande näringslivet. Institutionen erbjuder dessutom kurser i handelsrätt, ledarskap, kultur och entreprenörskap. Sedan 2010 har institutionen examensrättigheter för forskarutbildning i företagsekonomi inom området ekonomi, politik och samhällets organisering.

Skarpa projekt med fadderföretag
Inom samtliga utbildningsprogram vid institutionen finns en stark koppling till näringslivet genom industriell samverkan i olika intressanta projekt. Inom kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad, som också kan förlängas upp till masternivå, får studenterna verkligen ge utrymme för sin kreativitet tack vare fadderverksamheten där studenterna söker svar på reella problem ute i näringslivet. Studenterna återkommer till fadderföretaget med olika frågeställningar under programmets gång.
– Det är uteslutande skarpa projekt som våra studenter arbetar med, och många får senare jobb på sina fadderföretag, berättar Besrat Tesfaye, programansvarig. Bland våra alumner har vi exempelvis kommunfullmäktiges ordförande i Solna, en av SEB Ways ledamöter inom ledningsgruppen samt en finanschef på ett av landets största transportbolag, för att nämna några.

Intressanta karriärer runt hörnet
Under 2011 fick två studenter vid Logistik och ekonomiprogrammet pris för en uppsats som behandlar den svenska åkerinäringens utmaningar. Årligen utnämner Sveriges Åkeriföretag en uppsats som bästa examensarbete inom området godstransporter på väg. David Thorsell och Björn Klang var fjolårets vinnare tack vare sin förmåga att förena det teoretiska resonemanget med praktiska inslag. Båda har efter sin examen gått vidare i olika chefsutvecklingsprogram på Schenker respektive Ikea.
– Våra studenter får ofta väldigt intressanta karriärer, tanken med utbildningen är att de ska få en bra start i strävan mot toppen. En annan av våra f.d. studenter, Sema Söderhäll, har nu ett mycket intressant uppdrag i Istanbul där hon är med och startar upp nya H&M butiker, avslöjar Göran Grape, programansvarig för Logistik och ekonomiprogrammet.
Programmet reviderades 2008 för att göra större plats för miljö- och kvalitetsfrågor. Idag bygger hela programmet på en värdegrund där miljö och kvalitet utgör centrala begrepp.

Mångvetenskaplig grund för framtiden
Inom Institutionen för ekonomi och företagande möts olika discipliner som samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora och konst. Forskningen speglar bland annat kulturella och kreativa näringar, där man utvecklar samarbete med konstnärliga institutioner och forskningsmiljöer. Inom den egna institutionen finns två program med konstnärlig inriktning: Ekonomi, teknik och design samt Konst, kultur och ekonomi.
Dessutom har man utvecklat en kortare utbildning för yrkesaktiva konstnärer med fokus på entreprenörskap. Utbildningen ska framförallt vidga vyerna för utökade samarbeten mellan konstnärer och andra funktioner i samhället där kompetensen tas tillvara på nya sätt. Det kan exempelvis handla om att integrera mer konst inom sjukvården, eller att ta hjälp av en teatergrupp för att illustrera komplexa problem i organisationer.
Det finns alltid nya möjligheter att upptäcka. Södertörns högskola ämnar vara en del av utvecklingsprocessen för att stärka det mångkulturella samhället och därmed också bidra till en hållbar samhällsutveckling.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top