SCA och Mittuniversitetet samverkar för att utveckla den svenska skogsindustrin

Som Nordens största skogskoncern har SCA också ett viktigt samhällsuppdrag. Inom koncernen har man bedrivit framgångsrik forskning och utveckling sedan 1940-talet i syfte att utveckla den egna koncernen men även skogsindustrin i stort. Genom samarbeten och gemensamma centrumbildningar driver SCA skarpa utvecklingsprojekt för att möta framtidens tuffa konkurrens som väntar pappers- och massaindustrin.

Världen förändras hela tiden. Nya produkter tillkommer, gamla förnyas eller rentav försvinner, ersatta av nya lösningar som bättre svarar mot ett visst behov. Så är det också inom pappers- och massaindustrin, där en minskad efterfrågan på tryckpapper måste vägas upp med nya, spännande produkter inom angränsande områden för att industrin ska kunna fortsätta utvecklas.

Laboratoriemiljö i direkt anslutning till Mittuniversitetet
All forskning inom SCA Forest Products och SCA Packaging har samordnats i ett eget forskningsbolag, SCA R&D Centre AB, där de två huvudspåren är skogsindustriprodukter och förpackningslösningar.
Laboratoriemiljön ligger i direkt anslutning till Mittuniversitetet i Sundsvall, SCA har aktivt bidragit till att bygga upp den skogsindustriella forskningen inom universitetet. Även andra aktörer, bland dem Stora Enso och Holmen, var med vid etableringen av Mittuniversitetets centrumbildning Fibre Science and Communication Network, FSCN, där forskare från industrin möter kollegor inom akademin. FSCN har på mindre än tio år nått en världsledande position inom ett flertal forskningsområden.
– Vi verkar inom ett stort antal gemensamma projekt, som bedrivs i syfte att utveckla vår industri, berättar Björn Lyngfelt, informationschef på SCA Forest Products. Samtidigt arbetar vi inom SCA med att komplettera vår kompetensprofil mot nya områden som kompletterar våra befintliga produkter och processer. Allt som kan framställas med fossila råvaror kan även produceras baserat på förnyelsebar skogsråvara, men det krävs en hel del forsknings- och utvecklingsarbete innan vi kan etablera konkurrenskraftig produktion av den här typen av nya material. Men på längre sikt behöver vi ersätta ändliga resurser med förnybara.

Utvecklingsåtgärder på kort och lång sikt
Efterfrågan på tryckpapper, framförallt standard tidningspapper, fortsätter att minska. Samtidigt utvecklas efterfrågan på förädlade pappersprodukter bättre. För att hantera dessa förändringar har SCA investerat 350 miljoner kronor i Ortvikens pappersbruk i Sundsvall för att öka sin kapacitet att producera mer förädlade tryckpappersprodukter.
Investeringen i Ortviken är ett exempel på en kortsiktig åtgärd, mer långsiktigt arbetar man inom SCA R&D Centre med forskning inom nya områden där skogsråvara blir till nya produkter som exempelvis biobränslen, kompositer och kanske textiler.
– Vi satsar samtidigt på att minska vår totala miljöpåverkan genom olika insatser. Som en del av ambitionen ersätter vi två oljeeldade mesaugnar vid Östrands massafabrik i Timrå med en biobränsleeldad ugn med högre kapacitet. Mesaugnen är en del av fabrikens kemikalieåtervinningssystem. För Östrands massafabrik handlar det om en kraftig reducering av de fossila koldioxidutsläppen motsvarande ca 80 procent. Fabriken får därmed ett av de lägsta kolspåren i världen., konstaterar Björn Lyngfelt avslutningsvis.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top