FoU Malmö-utbildning stödjer utveckling i förskola och skola

Malmö Stad genomför omfattande investeringar i forsknings- och utvecklingsarbete med olika inriktningar. Övergripande handlar det om sociala frågor som exempelvis individomsorg och migration, äldreomsorg samt utbildningsfrågor. FoU Malmö-utbildning har bildats för att ge utvecklingsstöd på vetenskaplig grund till Malmös pedagogiska verksamheter – allt från förskola till gymnasium. FoU enheten har ett antal platser för att kunna driva licentiatutbildning där deltagaren dels forskar i samarbete med Malmö högskola, dels driver egna utvecklingsprojekt inom FoU Malmö-utbildning, samt till viss del också finns kvar som resurs på sin arbetsplats inom Malmö stad.

FoU Malmö-utbildning är en del av stadskontorets kommunala barn- och ungdomsavdelning och stödjer stadens tio stadsdelar samt den kommunala utbildningsförvaltningen för gymnasie- och vuxenutbildningen i deras utvecklingsarbete.
– Vårt uppdrag är grovt indelat i två grenar – den ena omfattar licentiatutbildningen där vi i samarbetar med Malmö högskola har skapat en unik forskningsmiljö på FoU enheten, berättar Leif Åhlander, verksamhetschef för FoU Malmö-utbildning. Den andra grenen är stöd till olika typer av identifierade utvecklingsbehov eller genomförande av politiskt fattade beslut som t ex ett genusuppdrag där vi fokuserar på jämlikhet i skolan och arbetar för att få bort gamla genusnormer.

Forskningsverksamhet utifrån identifierade behov
Samarbetet med Malmö högskola sträcker sig flera år tillbaka. Kommunen har avsatt sex platser där licentianderna till 80 procent är knutna till FoU enheten och på resterande 20 procent är de kvar på sin ordinarie arbetsplats i Malmö stad.
Licentianderna bedriver forskningsverksamhet utifrån identifierade behov i staden som exempelvis åtgärder för att stödja utvecklingen inom matematik, språk och naturorienterande ämnen. Forskningen sker dels i kommunens regi och dels knutet till Malmö högskola.
– Det ställs höga krav på licentianderna, de ska kunna ta sig an olika uppdrag inom Malmö stad och samtidigt arbeta med sin avhandling. När man väl har sin licentiatexamen har man dock väldigt mycket med sig erfarenhetsmässigt, dels från den akademiska sfären och dels från verklighetsanknutna uppdrag kopplade till reella utvecklingsprojekt som licentianden själv varit aktiv i, fortsätter Leif Åhlander.
Inom FoU Malmö-utbildning förenas traditionella akademiska miljöer med reella projekt.

Täta samarbeten för framtiden
Genusuppdraget är en politisk styrd satsning inom FoU Malmö-utbildning där man vill skapa jämlikhet och lika förutsättningar för alla.
– Vi har bl.a. anställda genuspedagoger som ska stärka förskolan och skolan i arbetet med genusfrågorna.
FoU Malmö-utbildning har också ett tätt samarbete med Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) som sitter i samma hus. CPI har en mycket bred verksamhet och samarbetet kan utvecklas mycket längre, det är en förhoppning för framtiden.
– Vi har också en förhoppning om att kunna ytterligare utöka stödet till Malmös pedagogiska verksamheter. Det finns en politisk viljeinriktning att sjösätta ett omfattande språkutvecklingsarbete och ett förslag om detta ska snart ut på remiss. Om det går igenom kommer det att kunna hända mycket under 2012, avslöjar Leif Åhlander till sist.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top