Akademiska Hus arbetar för att öka kopplingen mellan Medicinarberget och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Göteborgsregionens Life Science-kluster står inför nya möjligheter och utmaningar. Genom en planerad förbindelse mellan Medicinarberget och Sahlgrenska universitetssjukhusets huvudområde på andra sidan leden kan Göteborgs universitets (GU) stora vision för utveckling av en sammanhållen plattform för hälsovetenskaplig utveckling bli verklighet. Akademiska Hus är en central aktör för realisering av visionen där olika enheter på ett mer naturligt sätt möter morgondagens behov av forskning och utveckling i nära samklang med klinisk verksamhet.

För att kunna möta framtidens stora kunskapsbehov och allt större konkurrens krävs förtätning av befintliga utbildnings- och forskningsmiljöer, och det ska ske i nära samarbete med den kliniska verksamheten som bedrivs i sjukhusområdet. Akademiska Hus har en nyckelroll i utformandet av utvecklingsplanen som bland annat inkluderar förbindelsen av Medicinarbergets och Sahlgrenska universitetssjukhusets verksamheter.

Vill skapa integrerad miljö för samverkan
Mellan sjukhusets huvudområde och Medicinarberget löper Per Dubbsgatan, en av stadens mest trafikerade gator. Idag innebär det en utmaning för ökad interaktion mellan Medicinarbergets och sjukhusets kliniska verksamheter. Visionen är att Medicinareberget ska bli en av Europas mest attraktiva kunskapsmiljöer inom Life Science, en dynamisk verksamhetsorienterad mötesplats med en gemensam identitet – där utbildning, forskning,
sjukvård och näringsliv finns samlade.
Genom att låta bygga ihop de båda områdena med en förbindelsebyggnad som går över Per Dubbsgatan skapas en modern och integrerad miljö för samverkan. Med den nya byggnaden kommer Akademiska Hus att kunna erbjuda ännu större resurser för både nya och befintliga hyresgäster att bedriva forskning- och utveckling med nära anknytning till klinisk verksamhet.
Akademiska Hus samverkar med nyckelaktörer som Higabgruppen, Västfastigheter, Sahlgrenska Science Park, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset i utvecklingen av området. Förutom förbindelsebyggnaden planeras det även för nya studentbostäder runt Medicinarberget och ner mot Linnéstaden.
– Tidigare har det diskuterats kring en tunnel under Per Dubbsgatan för en lättare övergång mellan Medicinarberget och sjukhusområdet, berättar Birgitta Holhfält, regiondirektör Akademiska Hus Väst. Vi tittar på olika lösningar för att öka interaktion mellan Medicinarbergets verksamheter och sjukhusets, oavsett om det blir en tunnel eller inte, och då är förbindelsebyggnaden en bra början.
Idag befinner man sig på planeringsstadiet och förhoppningen är att Göteborgs stad påbörja planprogrammet så snart som möjligt för att kunna ha en ny detaljplan för Medicinarberget inom ca två års tid.

Attraktiv miljö för hela människan
Sahlgrenska Science Park är en av Akademiska Hus hyresgäster. Sahlgrenska Science Parks verksamhet är mycket dynamisk eftersom man förser innovatörer och nystartade företag med ändamålsenliga lokaler genom inkubatorverksamhet. Tillväxtföretagen växer så småningom ur inkubatorn och behöver då tillgång till nya lokaler, gärna i anslutning till sjukhusområdet för att ta vara på företagets intressen inom Life Science och/eller Biotech.
– Sahlgrenska Science Park expanderar och tar sig an nya innovationsprojekt hela tiden. Vi vill kunna erbjuda attraktiva lokaler för de företag som lämnar inkubatorn, men även för företag som söker sig hit tack vare den dynamiska och kunskapsrika miljön, fortsätter Birgitta Hohlfält.
Till Akademiska Hus framtidsvision för området i anslutning till Medicinarberget hör att utveckla en attraktiv miljö för hela människan, med god tillgång på lokaler, caféer, restauranger och grönområden. Redan idag finns det ett behov av kringverksamheter som livsmedelsbutiker och hotell, men området måste först bli mer attraktivt för etablering och Akademiska Hus kommer därför att arbeta mycket målmedvetet för att göra området mer tillgängligt för näringsliv, akademi och forskning/innovation.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top