Svensk sjöfart – en näring i förändring

Den svenska sjöfarten har genomgått drastiska förändringar under de senaste årtiondena. På grund av höga driftskostnader och hög beskattning har vår sjöfart inte samma förutsättningar som andra länders när det gäller konkurrensmässig prissättning och därmed fortsatt tillväxt. För att kunna fortsätta konkurrera på världsmarknaden har de flesta redare valt att flagga under en annan nation, en nödlösning som lett till att det idag knappt finns några svenska flaggor kvar bland världens tank- och bulkfartyg.

Lars Höglund, Sveriges Redareförenings ordförande sedan fyra år tillbaka, har själv valt att sälja familjerederiets fartyg till Färöarna för att dra nytta av deras flagg.
– Lösningen innebär att vi kan fortsätta vårt management. Vi har markant sänkt våra kostnader men med tanke på att vi är ett familjerederi med över 200 år på nacken så känns det inte speciellt upplyftande att behöva sälja ut fartygen och jag oroar mig för nästa generation.

Sämre förutsättningar för tillväxt
Faktum är att den svenska sjöfartens utveckling, i jämförelse med andra sjöfartsnationers, har varit relativt negativ under flera årtionden. Lars gör en jämförelse med norska kollegor som under 1980-talet hade samma utgångsläge och som verkar på samma marknad som Donsörederierna, där Furetank är en av flera aktörer.
– De norska rederier som på 80-talet hade ungefär lika många fartyg som vi har idag upp emot 25 fartyg, vi på Donsö har jämförelsevis omkring fem till tio vardera. Trots att vi har helt andra förutsättningar har vi moderna fartyg, men vår ekonomi kan inte jämföras med de norska kollegornas eftersom vi är så hårt beskattade.

Svaga resultat trots hårt slit
I samband med de stora utflaggningarna har Svenska Redareföreningen naturligtvis tappat livsviktiga intäkter, men trots det fortsätter man att kämpa.
– Vi har lyckats få alla partier att skriva motioner där de lovar oss samma villkor som våra grannar, men när det väl gäller så har vi inte sett resultat. Att föreningen tappat så pass mycket intäkter kommer givetvis att få stora konsekvenser framöver, kanske kommer redare även att flytta sina kontor utomlands, spekulerar Lars Höglund.
Om utvecklingen fortsätter i samma spår som idag finns möjligheten att svenska rederier, som ofta har flera decennier eller t.o.m. sekel bakom sig, blir tvungna att lägga hela verksamheten utomlands.

Andra förutsättningar för färjetrafiken
De svåra utmaningarna gäller enbart tank- och bulkrederier, eftersom färjetrafiken fortfarande växer och frodas i Sverige. Det är enligt Lars Höglund fråga om helt andra förutsättningar beroende på rederiets huvudinriktning.
– Framöver kan det bli så att vi i Sverige inte längre kommer att ha tillgång till nödvändig kompetens för att driva tank- och bulkverksamhet. Då förlorar Sverige den näringen helt och hållet. Det skulle vara betydligt bättre om man från politikens sida fokuserade på sjöfarten som helhet, både på färjetrafiken och på oss som bedriver tank- och bulkverksamhet.
I framtiden kanske det också blir så att SARF blir en ren färjearbetsgivarförening, eftersom behovet för utesjöfarten eliminerats.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top