Ett anrikt bussbolag i Uppsala

Det anrika bussbolaget Gamla Uppsala Buss (GU B) startades redan 1906 under namnet Upsala Spårvägs AB och firade 100-årsjubileum 2006.
Sedan 1996 utför GU B all stadstrafik i Uppsala på uppdrag av beställaren AB Uppsalabuss.
– Vi har cirka 190 fordon totalt, varav runt 60 är biogasbussar, berättar Eva Pettersson, administrativ chef på Gamla Uppsala Buss.


Den huvudsakliga verksamheten för GUB är körning av stadstrafik i Uppsala, men bolaget erhåller också en del färdtjänst, specialtransporter och enstaka skolskjutsar.
Kvalitetstänkande, miljö, säkerhet och flexibilitet står i centrum för GUB´s verksamhet. Bolaget arbetar ständigt med förbättring och utveckling för att vara redo att möta nya krav, där man strävar att erbjuda bra service, ha välutbildad personal och väl fungerande fordon.

Personal som trivs
– Vi har jobbat mycket med personalfrågor och de senaste fem-sex åren har vi minskat sjukfrånvaron rejält. Tidigare hade vi en sjukfrånvaro på cirka 16 procent, men nu är vi nere i 6-7 procent. Vi försöker i största möjliga mån ha heltidstjänster hos vår personal och det gäller även förarpersonalen, berättar Eva Pettersson.
GU B kör stadstrafik på uppdrag av AB Uppsalabuss och marknadsföringen mot resenärerna hanteras av beställaren.
– Däremot marknadsför vi oss när det gäller att knyta till oss personal, bland annat via vår hemsida, säger Eva Pettersson.

Satsar på biogas
I november 1998 blev GU B miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Detta innebär att bolaget i sin verksamhet verkar för att minimera påverkan på miljön. Ett exempel på detta är att man har arbetat aktivt för att öka antalet biogasfordon i bussflottan.
– Vi har fått kommunen att uppgradera sin anläggning för att de ska kunna leverera mer gas. Vårt mål är att 40 procent av andelen körda kilometer ska vara fossilfria. Vi jobbar också med att hitta andra drivmedel än biogas eftersom den har begränsningar i tillgång, säger Eva Pettersson.

Nöjda kunder
Kollektivtrafikbarometern gör rikstäckande enkäter om kundnöjdheten hos olika bolag inom kollektivtrafiken.
– Vi har gjort egna mätningar eftersom den riksomfattande mätningen är väldigt grovmaskig. Vi intervjuade våra resenärer ombord i två kundenkäter under fjolåret och vi ska ha ytterligare en nu i höst. Kundnöjdheten i den senaste enkäten låg på 3,6 på en skala mellan 1 och 5, berättar Eva Petterson.
Gamla Uppsala Buss ägs från och med 1 juli 2008 till 100 procent av Uppsala Stadshus AB som i sin tur ägs av Uppsala kommun. I koncernen ingår också de helägda dotterbolagen AB Prebus och Uppsala Läns Trafik AB (det senare bolaget är vilande).
GU B har cirka 500 anställda, varav drygt 420 är bussförare.
I verksamheten ingår också egen verkstad, lackering, karosseri, servicehall samt fastighet och administration.
– Att ha alla dessa delar i det egna bolaget ser vi som en stor fördel, framför allt när det gäller prioriteringen och därmed planeringen av verksamheten, säger Eva Pettersson.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top