Energikontor Sydost utvecklar marknaden för energismarta alternativ

Energikontor Sydost är en gemensam satsning där samtliga kommuner i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län är med och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Inom Energikontor Sydost drivs ett antal projekt inriktade på byggnader, transport och beteendepåverkan. Det handlar bl.a. om energieffektivisering, energismart byggande och förnyelsebara energi- och bränslekällor.

Goda Hus är ett exempel på projekt inom energieffektiv byggnation för framtidens klimatsmarta hus. På initiativ av företag i regionen bildades föreningen Goda Hus för drygt två år sedan och idag är offentlig verksamhet i de tre länen, 28 företag och Linnéuniversitetet med och driver konceptet vidare. Goda Hus verkar också nationellt genom att vara ett av fem nätverk i landet som koncentrerar sig på att driva och utveckla marknaden för lågenergihus.
– Det pågår en hel del inom föreningen just nu, vi har allt från regionala studiebesök till omfattande EU-projekt, berättar Stefan Olsson, VD för Energikontor Sydost. Energieffektiv renovering är exempel på projekt som drivs med EU-medel. Den här typen av projekt ligger i tiden eftersom de flesta, eller rentav samtliga, av de fastigheter som byggdes under 50- och 60-talen idag är i stort behov av energismarta åtgärder.

Öppnar kanaler som främjar förnyelsebart
Inom Goda Hus anordnas ett stort antal studiebesök årligen, i november kommer man bl.a. att besöka Ljungby för att studera energieffektiva idrottsanläggningar och skolor. I samverkan med Linnéuniversitetet anordnas även kostnadsfria miniseminarier med olika inriktningar för att sprida kunskap om exempelvis energieffektivisering, tekniker för klimatsmart byggande och åtgärder som energieffektiv renovering.
– Inom Goda Hus finns även fortbildningsverksamhet för yrkesverksamma. Vi har genomfört ett antal utbildningar under åren och fått mycket god respons. Huvudsyftet är att stärka regionen och marknaden för energismarta alternativ. Mycket handlar också om att öppna kanaler som främjar förnyelsebara alternativ, inom Energikontor Sydost har vi innan Goda Hus startades genomfört andra projekt som fokuserat på förnyelsebara energikällor, berättar Stefan vidare, och syftar på Bioenergy Småland samt Biogas Sydost.

Energieffektiva åtgärder är av största vikt redan idag
Goda Hus är beviljade medel från Energimyndigheten för bl.a. nätverks- och kunskapsuppbyggnad i samverkan med föreningen Lågan. Lågan ska stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnation. Företag har möjlighet att söka medel från föreningen för att driva projekt som härrör till konstruktion av energieffektiva bostäder och lokaler, eller energiförbättrande åtgärder i befintliga fastigheter.
– Vi har många värdefulla koncept att driva och utveckla här i Kronoberg. Till vår hjälp har vi de nätverk och den kunskapsförmedling som bl.a. Goda Hus genererar. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, vi ser att våra samarbetsformer gynnar utvecklingen av energieffektiva projekt, det vi gör är bra och ger resultat. Vår verksamhet är långsiktig, och går väl ihop med våra regioners visioner om energibesparing och klimatneutralisering fram till 2020 och 2050, förklarar Stefan Olsson.
Kraven på energieffektiv nybyggnation färgar idag hela byggbranschen. Nya byggregler placerar energismarta alternativ i centrum. Kraven kommer inom kort även att omfatta befintliga fastigheter, varpå energieffektiva åtgärder är av största vikt redan idag.

Klimatkommissionen Kronoberg
Energikontor Sydost bedriver ca 80 – 90 projekt årligen, där Goda Hus är ett. I Kronoberg har Energikontor Sydost också varit med och bidragit till uppbyggnad av en klimatkommission som samordnar energifrågorna och tar hänsyn till intressen från både offentlig verksamhet och näringsliv. I kommissionen finns representanter från samtliga kommuner i Kronoberg, politiker och tjänstemän från Länsstyrelsen. Informationsverksamhet, kompetensutveckling och aktiviteter kring energifrågor är kommissionens huvudåtagande.


Kronoberg SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Kronoberg
I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Back to top