Djuromvårdnad ligger i tiden - populär utbildning och utmanande forskningsämne

För många människor utgör djuren en viktig del av livet. De ger oss glädje, avkoppling och får oss människor vara aktiva och att må bra. I vart fjärde hushåll finns en hund eller katt och dessa betraktas ofta som familjemedlemmar. Våra djur skapar också sysselsättning. Sällskapsdjursbranchen omsätter ca 10 miljarder per år och sysselsätter ca 15 000 yrkesverksamma. Hästbranschen omsätter det dubbla, ca 20 miljarder. Antalet hästar har ökat med 10-20% de senaste åren och i Sverige finns drygt 360 000 hästar.

Det stora intresset för djur avspeglas också i antalet sökande till SLU:s utbildning till djursjukskötare. Till årets antagning sökte drygt 1500 behöriga studenter till 40 platser.

Landets enda universitetsprogram för djursjukskötare
Djursjukskötarprogrammet är treårigt och leder till en kandidatexamen i djuromvårdnad. Programmet är landets enda inom området på universitetsnivå.
Utbildningen har ett stort inslag av verksamhetsförlagd utbildning där studenterna aktivt verkar på kliniker och djursjukhus över hela landet. Studenterna tränas i att tillgodogöra sig aktuell forskning och utveckling inom området för att sedan kunna tillämpa det i det dagliga arbetet. Att ge råd till djurägare är en viktig arbetsuppgift och kommunikation med människor och kunskap om djurens beteende betonas i utbildningen. Studenterna fokuserar framförallt på hund, katt och häst, men de får även undervisning om kaniner, gnagare och exotiska sällskapsdjur som fåglar och ormar. Efter avslutad utbildning är den legitimerade djursjukskötaren mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, då det idag råder stor brist på legitimerade djursjukskötare.

Ny lagstiftning och yrkestitel
Tidigare hade veterinären ansvar för alla behandlingar som utfördes på djursjukhus och djurkliniker, men sedan förra året gäller nya regler. Då infördes ett nytt legitimationsyrke med den nya titeln djursjukskötare. Den legitimerade djursjukskötaren är själv ansvarig för de arbetsuppgifter som han eller hon utför. Det kan till exempel vara att röntga ett djur eller att förbereda ett djur som ska opereras och att övervaka narkosen. Att vaccinera eller att injicera läkemedel som ges direkt i blodet är uppgifter som endast veterinärer eller legitimerade djursjukskötare får utföra.
Avlivning av djur och enklare operativa ingrepp som att kastrera hankatter är exempel på arbetsuppgifter som en veterinär kan delegera till en legitimerad djursjukskötare.

Forskning behövs
Resistenta bakterier utgör en hälsorisk för såväl djur som människor och för att komma tillrätta med problematiken behövs mer forskning inom vårdhygien, en av de forskningslinjer som idag bedrivs inom djuromvårdnad. En annan forskningslinje är rehabilitering av djur. SLU bedriver forskning i ämnet djuromvårdnad sedan ett par år tillbaka. För att utveckla ämnesområdet behövs mer resurser för forskning.
Ett forskningssamarbete finns också med Högskolan i Skövde där en studie kring hur äldre människors hälsa påverkas av att ha kontakt med utbildade så kallade vårdhundar. Studien pågår bl.a. vid utvalda äldreboenden i Skaraborg. Djuromvårdnad är ett forskningsämne som berör både djur och människor, nu och för framtiden.

Life Science/Hälsa & Sjukvård SNL 2011-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-4

Huvudtema: Life Science/Hälsa & Sjukvård
Mötesplats för forskning, samhälle och industri

Samhällets utveckling med nya demografiska trender, ändrade beteenden och nya livsstilar ställer allt högre krav på en välorganiserad och tekniskt avancerad sjukvård. I Sverige har vi lyckats skapa en tradition av framstående forskning med en lång rad av internationellt erkända upptäckter ...

Back to top