Högskolan Dalarna erbjuder företag i regionen tusentals studenters kompetens

Näringslivet behöver akademin – och tvärtom. Företag och akademi kan dra nytta av varandras kompetens, det finns redan lyckade exempel på detta lite varstans i Sverige. På Högskolan Dalarna har man för avsikt att utveckla samarbeten som ger det regionala näringslivet en kick, samtidigt som högskolan får mervärden exempelvis i form av verklighetsbaserade exempel som med fördel kan användas i undervisningen.

För att skapa underlag för en fortsatt positiv utveckling i Dalarna krävs en ökad samverkan mellan det regionala näringslivet och högskolan. Det regionala projektet Fokus InnoWent är ett initiativ som ska föra akademi och näringsliv närmare varandra, där man skapar en gemensam kontaktyta för att kunna bygga naturliga samarbeten.
– Alla typer av företag har stor nytta av att ta kontakt med högskolan för samarbete på både lång och kort sikt, framhåller Per Edén, verksamhetsledare vid Dalacampus Näringsliv, den enhet vid Högskolan Dalarna som arbetar med samverkansfrågor. Det finns flera olika vägar att gå, men det som är gemensamt för alla typer av projekt är att företagen får en ny insyn i det beskrivna problemet tack vare kunskap från högskolan. Ofta handlar det om att se på något ur en annan synvinkel, här har vi mycket att erbjuda med stora resurser som omfattar kunskap hos över 18 000 studenter, som exempel.

Formar utbildningar efter arbetsmarknaden
Ett företag kan exempelvis ta in en student som tacklar ett problem som företaget inte haft tid eller kompetens för.
Studenten får ett verklighetsbaserat exempel för sitt examensarbete, och företaget får tillgång till rätt kompetens för att lösa problemet. Många examensarbeten resulterar i att studenten får anställning på företag.
– Vi utgår från företagens behov. Det kan också handla om uppdragsutbildningar och nya utbildningar vid högskolan som svarar upp mot näringslivets framtida behov. Vi tillhandahåller även lösningar i form av forskning till gagn för näringslivet, s.k. uppdragsforskning, där våra laboratorier anpassas efter företagens behov. Tack vare detta rika utbyte kan vi identifiera gemensamma nämnare och dra nytta av varandras kompetens, det vinner alla på, poängterar Per Edén.
Högskolan är också med och bygger upp branschråd, hittills handlar det om ett tiotal olika i Dalarna. I branschråden träffas företrädare från olika branscher och intresse-organisationer och representanter för högskolans utbildningsprogram. Högskolan kan då utforma utbildningar efter arbetsmarknadens behov och hitta områden som behöver utforskas.

Introducerar Knowledge Transfer Partnership
För att ta samarbete mellan studenter och företag ett steg längre har Högskolan Dalarna integrerat ett koncept från Storbritannien, Knowledge Transfer Partnership (KTP), där små till medelstora företag om max 250 anställda tar in en student som arbetar på heltid med lön under två år i skarpa utvecklingsprojekt. Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny produkt eller tjänst, göra marknadsanalyser eller testa nya produkter.
– Tanken är att projekten ska stämma väl överens med områden som vi här på högskolan har väletablerad kompetens inom. Studenten får tillgång till en handledare på högskolan som är med och coachar i projektet. Vi kommer att starta upp med tre företag nu, samt parallellt utveckla en sorts mini KTP där omfattningen är fem månader istället för två år. Här har vi för avsikt att samverka med ett tiotal företag, berättar Per Edén vidare.

Samverkan nytt nyckelbegrepp
Högskolan Dalarna har sedan ett par år tillbaka även börjat bygga upp ett nätverk för tidigare studenter. Samverkansarbetet delfinansieras bl.a. av EU regionala fond, Region Dalarna, Länsstyrelsen och företag. Med tillgång till tidigare studenters erfarenhet och kompetens kan vidare samverkansprojekt byggas, högskolan får dessutom tillgång till en bank med potentiella gästföreläsare.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samverkan har blivit ett nyckelbegrepp inom akademin generellt, Högskolan Dalarna har för avsikt att ligga i framkant och utvecklar nya former och möjligheter för samarbete hela tiden.


Dalarna SNL 2011-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-4

Huvudtema: Dalarna
Dalarna präglas av stark tillväxt när gamla näringar får nytt liv

Dalarna kännetecknas av en intensiv företagaranda där innovation, tekniskt kunnande och gedigen kompetens har byggt upp ett differentierat näringsliv vilande på starka basnäringar som kommer ur berg, skog och vatten. i talar förstås om gruvindustri, skogsnäring och vattenkraft ...

Back to top