Swedbank – att bygga relationer går hand i hand med hållbar utveckling

Swedbank har ett totalåtagande gentemot privat- och företagskunder, där banken framförallt ska vara en pålitlig rådgivare och en naturlig partner för samtliga målgrupper. Med detta kommer även ett stort samhällsansvar. Genom att Swedbank är en del av Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat skapas bra underlag för insatser på lokal nivå i Umeå.

Niclas Johansson, marknadsansvarig för Swedbank i Umeå, förklarar att det framförallt handlar om att bygga långsiktiga relationer med byggbolag och andra regionala aktörer som verkar inom hållbart byggande.

– Vi ämnar skapa en ökad förståelse inom vår egen organisation när det gäller ny byggteknik och i det här fallet handlar det om energisnåla hus eller så kallade passivhus. Vi vill öka vår egen kunskap inom hållbart byggande, bl.a. för att kunna göra rättvisa bedömningar gällande finansieringar framöver. Ett passivhus skiljer sig från ett traditionellt hus i flera avseenden, om vi har rätt kunskap från början så underlättar det för alla parter.

Lång tradition inom miljöområdet
Swedbank är som certifierad miljöbank en central aktör för miljöutveckling.
– Vi har en lång tradition inom området. Vi profilerar oss gärna som en framåtsträvande bank med särpräglade visioner på miljöområdet. En annan intressant aspekt är att EU nu föreslår passivhus som ny byggnorm för 2016. Då kommer Umeå att befinna sig i yttersta framkant genom att vi tillsammans satsar på detta redan nu, menar Niclas Johansson.
I Umeå har Swedbank etablerat en grupp som enbart arbetar med fastighetssidan. Kompetens inom bl.a. passivhus är därför framträdande.
– Vi engagerar oss i hållbarhetsfrågorna och vill gärna att det ska synas också. Vi samarbetar med företag inom alla branscher. Här i Umeå har vi ett 60-tal medarbetare varav 15 är företagsrådgivare.

Miljötänk i alla led
Under 2010 korades Swedbank till årets affärsbank, en utmärkelse som röstats fram av bankkunderna i Sverige. Niclas poängterar att man kommer att fortsätta satsa på nära relationer, ett brett serviceutbud och ett helhetsåtagande gentemot kunderna, och ger till sist ett exempel på hur Swedbank på koncernnivå verkar för den hållbara utvecklingen:
– Under 2009 – 2010 erbjöds privatkunder i Estland förmånliga lån för att finansiera klimatsmarta hus. För varje ansökan som kom in planterades ett träd, om ansökan kom in elektroniskt planterades två träd. Resultatet blev över 40 000 planterade träd, och en hel del nöjda privatkunder som på ett mycket förmånligt sätt kunde finansiera sitt klimatsmarta boende.


Nätverk SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Nätverk
Samsyn och gemensamma mål bidrar till hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett känt och vanligt begrepp. Men begreppet saknar innebörd ifall vi i vardagen inte tar ett personligt ansvar, ser till att det leder till ett agerande och en rad aktiviteter som tillsammans leder till en hållbarare utveckling.

Back to top