Kravlös gemenskap i Döderhults församling

Döderhults församling är känd över hela landet bland annat för den alternativa utformningen av gudstjänstens musik. Här råder en kravlös gemenskap, där alla känner sig välkomna att delta i huvudgudstjänsten och därefter fria att välja bland kyrkans övriga utbud.

Strax utanför Oskarshamns centrum ligger Döderhults kyrka, en anrik församlingskyrka med form och stil som vittnar om tradition och arv från 1700-talet. I nära anslutning till kyrkan ligger även församlingshemmet och kyrkans kansli, tillsammans utgör dessa funktioner ett centrum för kyrkligt arbete för de 8000 människor som bor här.

Imponerande musikarbete
Prosten Leif Norrgård har varit verksam inom Döderhults församling i 28 år, en givande och inspirerande resa. Varje söndag ser han ett stort antal människor köa fram till nattvarden, och blir fortfarande oerhört rörd.
Gudstjänsterna i Döderhults kyrka är troligtvis bland Sveriges mest välbesökta procentuellt sett, mycket tack vare det lite ovanliga musikspråket där enkel folkmusik, liknande den som förknippas med irländska och polska katolska kyrkan, blandas med moderna strofer. Gudstjänsterna präglas framförallt av enkelhet, både i språk och innehåll.
– Det är ett stort antal människor med och arrangerar gudstjänsterna, utöver församlingens anställda. Vi har ett mycket omfattande musikarbete i Döderhults kyrka med över tio körer och fyra musikensembler, berättar Leif Norrgård.
Det finns dessutom ytterligare tre kyrkor i församlingen, samtliga med egna körer. Tillsammans har man mellan 16 – 17 körer, inklusive en av landets största gospelkörer med över 100 korister. Det är imponerande för en svensk småstad och en församling av Döderhults storlek.

Den kristna vardagen
Leif Norrgård berättar att man inom Döderhults församling även har ett utvecklat arbete bland barn och ungdomar. Många av de som besöker gudstjänsterna regelbundet är ungdomar. Även här spelar musikintresset en stor roll, liksom den kravlösa gemenskapen.
En annan betydande målgrupp är människor som hittat tillbaka till kyrkan mitt i livet. Människor som kanske aldrig tidigare varit aktivt delaktiga i kyrkans aktiviteter söker sig gärna till Döderhults församling för att fira gudstjänst och delta i gemenskapen. Leif poängterar att den kristnes främsta vardagssyssla är förlagd till hennes arbetsplats, inte församlingshemmet.
– Vi uppmuntrar människor till att vara med och fira gudstjänst för att möta Gud. Vi ställer inga krav på att man måste delta i kyrkans övriga aktiviteter. Den enskilda individen är en viktig del av gemenskapen ändå.
Församlingen erbjuder naturligtvis en rad olika aktiviteter för den som vill, man får helt enkelt ge det man är beredd att ge och ta det man behöver, vilket också utgör den kristna grundsynen.


Energi och Miljö SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Energi och Miljö
Grön teknik skapar möjligheter

Svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade. Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik.

Back to top