Språkanpassade kurser för yrkeslivet

Att kunna språk blir allt viktigare i vårt mångkulturella samhälle och behovet av språkkunniga medarbetare ökar. Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier (ISPLA ) har utbildningar i språk och samhällskunskap Utbildning ges på grund och avancerad nivå och även på forskarnivå. ISPLA är en tvärvetenskaplig institution som bedriver både forskning och utbildning. Sammansättningen av språk och samhällskunskap skapar goda förutsättningar för att kunna gå över ämnesgränserna. ISPLA satsar globalt och startar program med inriktning mot studier som är förankrade i de samhällen där de olika språken talas och skrivs. Institutionen tror också på att man lär sig språket bäst om man utgår från intressanta sakinnehåll. Målet är att få vetenskapligt grundade kunskaper och insikt i hur dessa bildar en helhet.

Spanska och portugisiska för arbetslivet är nya inriktningar berättar Lars Fant som är prefekt för institutionen. Kurserna är specialanpassade för yrkeslivet i spansk och portugisisktalande länder.Vi startar upp ett nytt program i latinamerikanska studier på grundnivå under 2011.I det programmet ingår språkstudier. Ett motsvarande program på avancerad nivå existerar redan,där utvalda experter föreläser om Latinamerika. Språkkunskaper och insikter i samhälls- och kulturförhållanden blir allt viktigare när det gäller att etablera och upprätthålla kontakter med latinamerikanska länder. - Vi har ett rikt utbyte med spansk- och portugisisk talande länder fortsätter Lars Fant. Det handlar om en viktig del av världen. Spanska talas av cirka 420 miljoner människor och portugisiska av cirka 210 miljoner. Den största portugisisk talande nationen är Brasilien med cirka 180 miljoner människor. Brasilien är sedan länge ett viktigt land för svenskt näringsliv. ISPLA har cirka 50 anställda lärare, doktorander och timanställd personal. Därtill tillkommer ett mindre antal gästforskare och utbytesstudenter. Cirka 400 studenter läser spanska och cirka 200 läser portugisiska. En stor andel lär sig språken som ett komplement till andra studier. Söktrycket till utbildningarna har varit långsamt stigande under de senaste åren.

- Vi har ett rikt utbyte med spansk- och portugisisktalande länder fortsätter Lars Fant. Det handlar om en viktig del av världen. Spanska talas av cirka 420 miljoner människor och portugisiska av cirka 210 miljoner. Den största portugisisktalande nationen är Brasilien med cirka 180 miljoner människor. Brasilien är sedan länge ett viktigt land för svenskt näringsliv.

ISPLA har cirka 50 anställda lärare, doktorander och timanställd personal.
Därtill tillkommer ett mindre antal gästforskare och utbytesstudenter. Cirka 400 studenter läser spanska och cirka 200 läser portugisiska. En stor andel lär sig språken som ett komplement till andra studier. Söktrycket till utbildningarna har varit långsamt stigande under de senaste åren.

ISPLA
Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier bildades år 2000 genom ett samgående mellan Latinamerika-institutet och den dåvarande institutionen för spanska och portugisiska. Spanska och portugisiska blev självständiga ämnen inom grundutbildningen vid Stockholms universitet år 1961. Latinamerika-institutet har en föreståndare och en styrelse som ansvarar för verksamhet och ekonomi. Enheten är i första hand ett forskningsinstitut med specialister inom olika samhällsvetenskapliga områden. Student- och lärarutbytet är etablerat med flera universitet i Latinamerika samt i Spanien och Portugal. ISPLA har flera externa projekt och ingår i flera forskningsnätverk. Kontakterna med universitet och forskningsinstitut i Latinamerika, Spanien och Portugal är omfattande. Institutionen har sakta men säkert vuxit under de senaste tjugo åren.

Spanska
Allt fler väljer att studera spanska. Det är inte så konstigt med tanke på att spanskan är ett av de ledande världsspråken, det fjärde mest talade språket. Utbildningen har en klar internationell inriktning. De spanskspråkiga ländernas kultur är mångfacetterad med sin musik, dans, litteratur och livsstil. Språkkunskaperna öppnar dörrar till kultur och samhällsliv och skapar därigenom yrkesmöjligheter.

Portugisiska
Portugisiskan är ett språk på framfart. Portugisiskan tillhör också ett av de stora världsspråken och talas, förutom i Portugal och Brasilien, i flera afrikanska länder. Den kulturella mångfalden är stor i den portugisisktalande världen. Utbildningen i portugisiska har en internationell inriktning och det öppnar goda yrkesmöjligheter för studenterna.

Latinamerikastudier
Latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt ämne, som förmedlar kunskaper om samhällsförhållanden och kultur i Latinamerika men också Karibien och det spansktalande USA. I Latinamerikaprogrammen ingår historia, politik, ekonomi samt social och kulturell utveckling. Undervisningen har nära anknytning till den forskning som bedrivs vid Latinamarikainstitutet.


Utbildning SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-1

Huvudtema: Utbildning
Nyamko Sabuni: ”Vi måste höja statusen på våra yrkesutbildningar”

Sverige har länge varit drivande när det gäller utbildning ur ett brett perspektiv. Trenden från de senaste åren visar dock att vi måste bli bättre, framförallt måste vi skapa bättre arbetsmarknadsrelevans och det gäller utbildningar på alla nivåer.

Back to top