Framstående forskning kring pedagogik, naturvetenskap och teknik – FontD tar steget vidare och satsar mer på forskning

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Campus Norrköping som tillhör Linköpings universitet omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor. Grundutbildningen riktar sig främst mot välfärdssektorerna vård, skola och omsorg. Inom forskningen arbetar man gränsöverskridande med allt från barn och ungas hälsa till äldrevård, och från pedagogiskt arbete till etnicitetsfrågor.

ISV som institution har bara några få år på nacken, men essensen av dagens utbildnings- och forskningsverksamhet har funnits länge. Genom att man nu samlat all kompetens på ett ställe stärks Linköpings profil som framstående lärosäte för välfärdsfrågor.

Lärandets informella källor
Dr Carl-Johan Rundgren är föreståndare för FontD, Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, ett nätverkssamarbete mellan 11 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet.
Nationellt ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Inom FontD bedrivs forskning bl.a. om lärande och undervisning i framförallt naturvetenskap och teknik. Det är viktig forskning eftersom vi vet att både intresset och kunskaperna bland unga minskar och har gjort det under lång tid.
– Här handlar det om lärande ur ett brett perspektiv, från förskolan och upp till universitetsnivå, berättar Carl-Johan Rundgren, men med betoning på ungdomsskolan. Vi bearbetar hela systemet och fokuserar på naturvetenskap, teknik och matematik genom olika faser i livet. Även informella former av lärande med anknytning till naturvetenskapliga ämnen är intressant, här knyter vi an till olika platser i samhället där man kan lära sig om naturvetenskap och teknik i en informell, naturlig miljö.

Ny visualiseringsteknik för lärande
Norrköping har i Visualiseringscenter C fått en unik plattform för studier och intresseskapande gällande ny teknik och naturvetenskap.
– Visualiseringscentret har en viktig roll för att studera hur denna nya teknik, som fortfarande utvecklas, kan användas för lärande, förklarar Rundgren. Barn och unga lär sig genom att uppleva. Vi har en grupp här som arbetar med hur man kan synliggöra det som inte kan ses, både för smått och för stort, såsom atomer respektive planeter. Vi vet att detta är ett sätt att skapa lärande som håller.

FontD tar steget vidare
I oktober 2007 aviserade regeringen en satsning på att yrkesverksamma lärare ska kunna gå utbildning på forskarnivå med bibehållen lön. Lärarna ska under 2,5 år gå utbildningen medan de jobbar kvar som lärare under 20 procent av sin arbetstid och därefter kunna avlägga en licentiatexamen. Därför finns det inom FontD sedan 2008 en forskarskola inom Lärarlyftet, här finns idag 25 licentiander.
Inom forskarskolan finns även ett stort antal doktorander. I och med att FontD:s uppdrag som nationell forskarskola upphör i juni 2011 sker en växling av fokus från forskarutbildning till forskning. Det nationella samarbete som byggts upp genom den nationella forskarskolan fortsätts genom ett forskningsnätverk.
– Framöver kommer vi att fortsätta arbeta med innovativt lärande, lärande genom upplevelser och erfarenhetsbaserat lärande.
Vid FontD forskar man bl.a. i representationsformernas betydelse för lärandet i naturvetenskap, här integreras även språkbruket i naturämnena för att främja för ökad förståelse av olika liknelsers innebörder osv.
– Vi arbetar alltid tvärvetenskapligt, och kommer att fortsätta så eftersom det visat sig ge goda resultat, säger Carl-Johan Rundgren avslutningsvis.


Utbildning SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-1

Huvudtema: Utbildning
Nyamko Sabuni: ”Vi måste höja statusen på våra yrkesutbildningar”

Sverige har länge varit drivande när det gäller utbildning ur ett brett perspektiv. Trenden från de senaste åren visar dock att vi måste bli bättre, framförallt måste vi skapa bättre arbetsmarknadsrelevans och det gäller utbildningar på alla nivåer.

Back to top